Redacció •  Catalunya •  23/03/2017

El Manifest que s’oposa a la legalització de la contaminació radioactiva arriba als 1000 suports

El Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA Cat) les lliurarà als diputats i les diputades de tots els grups abans de de la votació al Parlament dels Pressupostos del 2017, que començarà el proper dimarts, dia 22.

El passat 29 de novembre de 2016, el govern del PDECAT i ERC va aprovar, com a part dels seus pressuposts per al 2017, el «Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics» (1).

Aquest Projecte de Llei reconeix en el seu Capítol setè, entre altres coses, que la «dispersió d’elements radiotòxics genera un important risc mediambiental i per a les persones, (…)», i declara que volen cobrar un «impost» per les «emissions rutinàries (…) que es produeixen en la operació normal d’un reactor termonuclear».

El Capítol setè suposa el reconeixement oficial de què el funcionament quotidià dels reactors nuclears té impactes en la salut de la població, quelcom que contradiu el que sempre s’ha manifestat des de la indústria nuclear: que les dites emissions, anomenades «baixes dosis», eren inofensives. Tots els estudis promoguts des de les institucions han arribat a la conclusió de què no hi havia relació entre les centrals nuclears i la salut de la població.

L’ «impost» que s’imposa en el Capítol setè és inacceptable, significa que una activitat considerada un perill per a les persones, no és objecte d‘estudi, prohibició, i eliminació progressiva; queda simplement regulada amb un «impost» que, a més, té l’efecte pervers de què a major contaminació radioactiva més ingressos per al govern; un «impost» que pot ser recuperat per les companyies elèctriques en el curs de les negociacions tarifàries amb el govern del PP, amb el que seria la ciutadania qui acabaria pagant el dret d’aquestes companyies a enverinar l’entorn amb radioactivitat.

Les limitacions de temps de la dinàmica parlamentària, i el mecanisme institucional de tramitació i aprovació dels pressupostos, no permeten una intervenció social directa, per això des del MIA Cat vam promoure el passat 15 de gener un Manifest explicant els motius de l’oposició al Capítol setè que, d’un suport inicial del 70 persones ha arribat a superar les 1000 en el aquests dies.

Des del MIA Cat fem una crida a tots els diputats i diputades del Parlament de Catalunya a que donin prioritat a la salut de la població per davant de l’afany de lucre; per tant, demanem l’eliminació de tot el Capítol setè del Projecte de Llei.

Des del MIA Cat, considerem que el que ha de fer un govern de Catalunya, escollit per representar la ciutadania, és suprimir la font de malaltia i sofriment que significa la radioactivitat, fent servir tots els recursos legals de que disposa.

Catalunya, 16 de març de 2017.

MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR A CATALUNYA

(1) http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf

El Manifiesto que se opone a la legalización de la contaminación radiactiva llega a los 1000 apoyos

El Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) los entregará a los diputados y las diputadas de todos los grupos antes de la votación en el Parlamento de los Presupuestos del 2017, que comenzará el próximo martes, día 22.

El pasado 29 de noviembre de 2016, el gobierno del PDECAT y ERC aprobó, como parte de sus presupuestos para el 2017, el «Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico; del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos »(1).

Este Proyecto de Ley reconoce en su Capítulo séptimo, entre otras cosas, que la «dispersión de elementos radiotóxico genera un importante riesgo medioambiental y para las personas, (…)», y declara que quieren cobrar un «impuesto» por las «emisiones rutinarias (…) que se producen en la operación normal de un reactor termonuclear».

El Capítulo séptimo supone el reconocimiento oficial de que el funcionamiento cotidiano de los reactores nucleares tiene impactos en la salud de la población, algo que contradice lo que siempre se ha manifestado desde la industria nuclear: que dichas emisiones, denominadas «bajas dosis», eran inofensivas. Todos los estudios promovidos desde las instituciones han llegado a la conclusión de que no había relación entre las centrales nucleares y la salud de la población.

El «impuesto» que se impone en el Capítulo séptimo es inaceptable, significa que una actividad considerada un peligro para las personas, no es objeto de estudio, prohibición, y eliminación progresiva; queda simplemente regulada con un «impuesto» que, además, tiene el efecto perverso de que a mayor contaminación radiactiva más ingresos para el gobierno; un «impuesto» que puede ser recuperado por las compañías eléctricas en el curso de las negociaciones tarifarias con el gobierno del PP, con lo que sería la ciudadanía quien terminaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno con radiactividad.

Las limitaciones de tiempo de la dinámica parlamentaria, y el mecanismo institucional de tramitación y aprobación de los presupuestos, no permiten una intervención social directa, por eso desde el MIA Cat promovimos el pasado 15 de enero un Manifiesto explicando los motivos de la oposición al Capítulo séptimo que, de un apoyo inicial del 70 personas ha llegado a superar las 1000 en el estos días.

Desde el MIA Cat llamamos a todos los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña a que den prioridad a la salud de la población por delante del afán de lucro; por lo tanto, pedimos la eliminación de todo el Capítulo séptimo del Proyecto de Ley.

Desde el MIA Cat, consideramos que lo que debe hacer un gobierno de Cataluña, elegido para representar la ciudadanía, es suprimir la fuente de enfermedad y sufrimiento que significa la radioactividad, utilizando todos los recursos legales de que dispone.

Cataluña, 16 de marzo de 2017.

MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR EN CATALUNYA

(1) http://www.parlament.cat/document/bopc/181648.pdf


Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) /