Redacció •  Catalunya •  30/06/2020

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia secretisme sobre la venda d’armes espanyoles i casos de possible incompliment de la llei de control de comerç d’armes

  • Diferents grups al Congrés han demanat avui a la compareixença de la Comissió de Defensa explicacions sobre casos de venda d’armes espanyoles que han pogut vulnerar de la legislació actual de control de comerç d’armes.
  • “No resulta comprensible que 1 paracaigudes pugui alterar el manteniment de la pau, la seguretat i estabilitat de la regió i les municions no”. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha fet arribar diferents preocupacions sobre el compliment del control de les exportacions.
El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia secretisme sobre la venda d’armes espanyoles i casos de possible incompliment de la llei de control de comerç d’armes

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau que acaba de publicar l’informe “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi del comerç d’armes 2018 i 2019” i que demà, 30 de juny, presenta el seu nou llibre “Armas, negocio, política y opacidad”, ha fet arribar preguntes als portaveus de diferents grups als Congrés perquè exigeixin més rigorositat en el compliment de la llei de control de comerç d’armes i més transparència, en la compareixença de la Secretaria d’Estat de Comerç a la Comissió de Defensa celebrada aquesta tarda per presentar l’Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, corresponents als anys 2018 i 2019.

Segons mostra l’anàlisi de les dades presentades avui davant la Comissió, Espanya ha consolidat la seva rellevància en el mercat mundial de països exportadors d’armes, oscil·lant entre la cinquena posició de 2018 i la setena posició mundial d’anys anteriors. Des de 2013 manté les exportacions per sobre dels 3.000 milions d’euros i més de 11.000 milions en autoritzacions a l’exportació. Tal com s’alerta en l’informe recentment publicat, per les característiques del material que s’exporta, és necessària una major transparència per part del Govern espanyol, més informació sobre el material específic que s’ha exportat, així com sotmetre-ho a debat al Congrés dels Diputats, abans de la seva autorització. 

Tot i que el govern espanyol facilita més informació que altres governs de la UE, la política informativa de govern requereix de més transparència. Especialment el Govern hauria d’informar dels contractes Govern a Govern i dels memoràndums d’Entesa que puguin tenir efectes sobre les exportacions de material de defensa; així com sotmetre a debat al parlament certes restriccions de determinades armes a certs països. En definitiva, cal que el Congrés dels Diputats sigui més rellevant en el control de les polítiques sobre exportacions d’armes per part del govern espanyol. «Instem al Govern espanyol a eliminar de la llei de Secrets Oficials, les exportacions de material militar i de doble ús; això facilitaria el control polític de les exportacions d’armes espanyoles per part del Congrés dels Diputats i de les organitzacions de la societat civil. Fins al dia d’avui ni en Congrés ni la societat civil poden exercir el dret constitucional de control i supervisió de les actuacions de Govern en aquesta matèria, la qual cosa comporta una devaluació o reducció de la qualitat del sistema democràtic espanyol». En aquest sentit s’ha traslladat als membres de la Comissió de Defensa la preocupació per conèixer “quines actuacions concretes s’han dut a terme per aixecar el secretisme, total o parcialment de les deliberacions i decisions de la JIMDDU?”.

D’altra banda, s’ha volgut traslladar als representants a la Comissió les preocupacions per l’existència de casos d’exportacions d’armes espanyoles controvertides, que podrien vulnerar la legislació actual sobre el control del comerç d’armes, espanyola i europea. S’ha qüestionat “com s’interpreten els criteris de denegació d’exportacions d’armes, en concret el criteri 4 de la Posició Comuna”, que té en compte el manteniment de la pau, la seguretat i l’estabilitat regional. Per exemple, el 2019 s’ha denegat una exportació al Pakistan d’1 paracaigudes, adduint el criteri 4 de la Posició Comuna, en canvi s’afirma que s’han exportat al Pakistan municions per valor de 10,12 milions d ‘€. “No resulta comprensible que 1 paracaigudes pugui alterar el manteniment de la pau, la seguretat i estabilitat de la regió i les municions no”.

També s’ha volgut posar sobre la taula la clàusula de control «post» afegida a la Llei, per la qual es pot sol·licitar una investigació i seguiment del material i armament exportat per assegurar que el seu destí no vulnera el compliment de la mateixa llei. Sembla que només es coneix el cas dels llançagranades C-90 fabricats per Instalaza, utilitzats en la guerra al Iemen, que van acabar en mans de forces huzíes després de l’exportació espanyola a l’Aràbia Saudita, amb almenys tres intermediaris. “Quin ha estat el resultat de la investigació i l’informe sol·licitats pel Grup Parlamentari Socialista? Ha existit algun cas més conegut d’utilitat i recurs a la clàusula post i en quins casos també l’existència d’alguna sanció derivada?”.

“El fet que segueixin arribant armes i explosius a països que o estan immersos en un conflicte armat intern o que intervenen en conflictes armats d’un altre país, o que segueixi arribant armament espanyol a països que vulneren sistemàticament els drets humans, prova la poca rigorositat de l’aplicació de la legislació en matèria de control d’exportacions de material de defensa que és d’obligat compliment”.

Pots consultar i descarregar el resum executiu i l’informe complet  l’informe “Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi de el comerç d’armes 2018 i 2019” en castellà aquí.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia secretismo sobre la venta de armas españolas y casos de posible incumplimiento de la ley de control de comercio de armas

  • Diferentes portavoces en la Comisión de Defensa han pedido hoy en la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio explicaciones sobre casos de venta de armas españolas que han podido vulnerar de la legislación actual de control de comercio de armas.
  • «No resulta comprensible que 1 paracaídas pueda alterar el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad de la región y las municiones no». El Centro Delàs de Estudios por la Paz ha hecho llegar diferentes preocupaciones sobre el cumplimiento del control de las exportaciones.

 

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau que acaba de publicar el informe “Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Analisis del comercio de armas 2018 y 2019” y que mañana, 30 de junio, presenta su nuevo libro “Armas, negocio, política y opacidad”, ha remitido preguntas a los portavoces de diferentes grupos en el Congreso para que exijan más rigurosidad en el cumplimiento de la ley de control de comercio de armas y más transparencia, en la comparecencia de la Secretaría de Estado de Comercio en la Comisión de Defensa celebrada esta tarde para presentar el Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, correspondientes a los años 2018 y 2019.

Según muestra el análisis de los datos presentados hoy ante la Comisión, España ha consolidado su relevancia en el mercado mundial de países exportadores de armas, oscilando entre la quinta posición de 2018 y la séptima posición mundial de años anteriores. Desde 2013 mantiene las exportaciones por encima de los 3.000 millones de euros y más de 11.000 millones en autorizaciones a la exportación. Tal como se alerta en el informe recientemente publicado, por las características del material que se exporta, es necesaria una mayor transparencia por parte del Gobierno, más información sobre el material específico que se ha exportado, así como someterlo a debate en el Congreso, antes de su autorización.

Aunque el gobierno español facilita más información que otros gobiernos de la UE, la política informativa de gobierno requiere de más transparencia. Especialmente el Gobierno debería informar de los contratos Gobierno a Gobierno y de los memorandos de entendimiento que puedan tener efectos sobre las exportaciones de material de defensa; así como someter a debate en el Parlamento ciertas restricciones de ciertas armas a ciertos países. En definitiva, es necesario que el Congreso sea más relevante en el control de las políticas sobre exportaciones de armas por parte del gobierno español. «Instamos al Gobierno a eliminar de la ley de Secretos Oficiales, las exportaciones de material militar y de doble uso; esto facilitaría el control político de las exportaciones de armas españolas por parte del Congreso y de las organizaciones de la sociedad civil. Hasta el día de hoy ni en Congreso ni la sociedad civil pueden ejercer el derecho constitucional de control y supervisión de las actuaciones de Gobierno en esta materia, lo que conlleva una devaluación o reducción de la calidad del sistema democrático español». En este sentido se ha trasladado a los miembros de la Comisión de Defensa la preocupación por conocer «qué actuaciones concretas se han llevado a cabo para levantar el secretismo, total o parcialmente de las deliberaciones y decisiones de la JIMDDU».

Por otra parte, se ha querido trasladar a los representantes a la Comisión las preocupaciones por la existencia de casos de exportaciones de armas españolas controvertidas, que podrían vulnerar la legislación actual sobre el control del comercio de armas, española y europea. Se ha cuestionado «¿Cómo se interpretan los criterios de denegación de exportaciones de armas, en concreto el criterio 4 de la Posición Común?», que tiene en cuenta el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Por ejemplo, en 2019 se ha denegado una exportación en Pakistán de 1 paracaídas, aduciendo el criterio 4 de la Posición Común, en cambio se afirma que se han exportado a Pakistán municiones por valor de 10,12 millones de € . «No resulta comprensible que 1 paracaídas pueda alterar el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad de la región y las municiones no».

También se ha querido poner sobre la mesa la cláusula de control «post» añadida a la Ley, por la que se puede solicitar una investigación y seguimiento del material y armamento exportado para asegurar que su destino no vulnera el cumplimiento de la misma ley. Parece que sólo se conoce el caso de los lanzagranadas C-90 fabricados por Instalaza, utilizados en la guerra en Yemen, que acabaron en manos de fuerzas huzíes después de la exportación española en Arabia Saudí, con al menos tres intermediarios. «¿Cuál ha sido el resultado de la investigación y el informe solicitados por el Grupo Parlamentario Socialista? Ha existido algún caso más conocido de utilidad y recurso a la cláusula post y en qué casos también la existencia de alguna sanción derivada?».

«El hecho de que sigan llegando armas y explosivos a países que o están inmersos en un conflicto armado interno o que intervienen en conflictos armados de otro país, o que siga llegando armamento español a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, prueba la poca rigurosidad de la aplicación de la legislación en materia de control de exportaciones de material de defensa que es de obligado cumplimiento».

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo y el informe completo Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Analisis del comercio de armas 2018 y 2019” en castellano aquí.


Centre Delàs d’Estudis per la Pau /  venta de armas /