Redacció •  Catalunya •  11/04/2017

Comunicat sobre el comerç exterior espanyol de material de defensa, doble ús i altre tipus de material. Primer semestre de 2016

"El valor de les exportacions espanyoles autoritzades el primer semestre de 2016 ha estat de 3.443,3 milions de €, havent-hi 1.837,6 milions d'euros d'exportacions efectivament realitzades, la qual cosa suposa un augment del 6,4% respecte al mateix semestre de l'any anterior".

Comunicat sobre el comerç exterior espanyol de material de defensa, doble ús i altre tipus de material. Primer semestre de 2016

Comunicat

Malgrat la situació d’inestabilitat i conflicte, Espanya autoritza i realitza prop de 1.000 milions d’euros d’exportacions d’armament a Orient Mitjà

  • El primer semestre de 2016 Espanya va exportar armament per 1.837 milions € i autoritzat per 3.443 milions €
  • 28 de cada 100 euros de les exportacions realitzades d’armes espanyoles van dirigides a països d’Orient Mitjà
  • Turquia, Aràbia Saudita, Egipte, Oman i l’Iraq entre les principals destinacions d’armament espanyol

El valor de les exportacions espanyoles autoritzades el primer semestre de 2016 ha estat de 3.443,3 milions de €, havent-hi 1.837,6 milions d’euros d’exportacions efectivament realitzades, la qual cosa suposa un augment del 6,4% respecte al mateix semestre de l’any anterior. El 28,5% del total de les exportacions d’armament espanyoles realitzades tenen com a destinació Orient Mitjà (574,6 milions de €), mentre sobre el total d’autoritzacions del semestre, es tracta de l’11,4 % (401,1 milions de €).

Taula 1: Exportacions Autoritzades i Realitzades de material de defensa, un altre material i productes i tecnologies de doble ús, comparació d’Orient Mitjà amb les dades globals (en milions d’euros)

Taula 1 Informe Semestral

Font: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. Elaboració pròpia

Una anàlisi detallada de les exportacions als països d’Orient Mitjà en material de defensa, especialment important per a la situació d’inestabilitat regional pels diversos conflictes armats que es donen a la regió, mostra que la destinació on més exportacions han autoritzat és Turquia (86,6%) per un valor de 353 milions d’euros seguit d’Aràbia Saudita (5,1%) per un valor de 21 milions d’euros. Quant a les exportacions realitzades el país que ocupa el primer lloc és Oman (11%) per un valor de 196 milions d’euros seguit d’Egipte (36%) per un valor de 138 milions d’euros, Aràbia Saudita amb 69 milions d’euros.

Taula 2: Exportacions autoritzades i realitzades en material de defensa a països d’Orient Mitjà el primer semestre de 2016 (valors en euros corrents)

Taula 2 Informe Semestral

Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat. elaboració pròpia

L’aposta de les exportacions d’armament espanyol fora de la UE i l’OTAN segueix sent Orient Mitjà, on es mostra un lleuger canvi de tendència, augmentant les exportacions a Turquia, soci de l’Aliança Atlàntica i actor clau en la política de gestió de fronteres i dels fluxos de refugiats i un descens o parada del creixement exponencial que havia tingut anteriorment en el cas d’Aràbia Saudita, fruit del soroll mediàtic que la seva participació directa amb accions bèl·liques en la guerra del Iemen ha generat i de la probable impossibilitat de justificar el total compliment dels criteris de la legislació sobre exportació d’armes espanyola i europea.

Per a més informació:
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
jcalvo@centredelas.org
934411947

Informe «Exportacions espanyoles de material de defensa, d’un altre material i de productes i tecnologies de doble ús en el primer semestre de 2016»

 –

Versión en castellano


Comunicado sobre el comercio exterior español de material de defensa, doble uso y otro tipo de material. Primer semestre de 2016

A pesar de la situación de inestabilidad y conflicto, España autoriza y realiza cerca de 1.000 millones de euros de exportaciones de armamento en Oriente Medio.

  • El primer semestre de 2016 España exportó armamento por 1.837 millones € y autorizado por 3.443 millones €
  • 28 de cada 100 euros de las exportaciones realizadas de armas españolas van dirigidas a países de Oriente Medio.
  • Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Omán e Irak entre los principales destinos de armamento español

El valor de las exportaciones españolas autorizadas el primer semestre de 2016 ha sido de 3.443,3 millones de €, habiendo 1.837,6 millones de euros de exportaciones efectivamente realizadas, lo que supone un aumento del 6,4% respecto al mismo semestre del año anterior. El 28,5% del total de las exportaciones de armamento españolas realizadas tienen por destino Oriente Medio (574,6 millones de €), mientras sobre el total de autorizaciones del semestre, se trata del 11,4 % (401,1 millones de €).

Tabla 1: Exportaciones Autorizadas y Realizadas de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, comparación de Oriente Medio con los datos globales (en millones de euros)

Taula 1 Informe Semestral

Fuente: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. Elaboración propia

Un análisis detallado de las exportaciones a los países de Oriente Medio en material de defensa, especialmente importante para la situación de inestabilidad regional por los diversos conflictos armados que se dan en la región, muestra que el destino donde más exportaciones han autorizado es Turquía (86,6%) por un valor de 353 millones de euros seguido de Arabia Saudita (5,1%) por un valor de 21 millones de euros. En cuanto a las exportaciones realizadas el país que ocupa el primer lugar es Omán (11%) por un valor de 196 millones de euros seguido de Egipto (36%) por un valor de 138 millones de euros, Arabia Saudita con 69 millones de euros.

Tabla 2: Exportaciones autorizadas y realizadas en material de defensa a países de Oriente Medio el primer semestre de 2016 (valores en euros corrientes)

Taula 2 Informe SemestralFuente: Ministerio de Economía y Competitividad. elaboración propia

La apuesta de las exportaciones de armamento español fuera de la UE y la OTAN sigue siendo Oriente Medio, donde se muestra un ligero cambio de tendencia, aumentando las exportaciones a Turquía, socio de la Alianza Atlántica y actor clave en la política de gestión de fronteras y de los flujos de refugiados y un descenso o parada del crecimiento exponencial que había tenido anteriormente en el caso de Arabia Saudita, fruto del ruido mediático que su participación directa con acciones bélicas en la guerra de Yemen ha generado y de la probable imposibilidad de justificar el total cumplimiento de los criterios de la legislación sobre exportación de armas española y europea.

Informe «Exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016».


Centre Delàs d’Estudis per la Pau /  venta de armas /