Redacció •  Catalunya •  30/09/2021

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021: PR2 per una escola inclusiva

Les situacions complexes sanitàries i emocionals derivades dels efectes de la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2 han afectat el món i el nostre país des de la primavera de 2020. Han suposat un sotrac al conjunt de la població però, molt especialment, a les persones i famílies que ja presentaven, abans d’aquest fenomen, una situació de vulnerabilitat de qualsevol tipus.

Proposta de resolució presentada per la CUP-NCG al Debat de Política General del 2021: PR2 per una escola inclusiva

A nivell educatiu, la situació de confinament domiciliari de llarga durada del curs 2019-20 i les mesures profilàctiques del retorn als centres el curs 2020-21 i l’actual, amb restriccions pel que fa a les relacions i organització dels espais i formes de treball, han suposat en molts casos l’increment de la vulnerabilitat de molts infants i joves.

A això cal afegir que moltes famílies han entrat en situació de vulnerabilitat com efecte directe dels canvis derivats de la retracció del mercat de treball en el context de la crisi econòmica resultant de la pandèmia.
Aquest conjunt d’efectes col·laterals a la pandèmia que ens afecta encara avui ha incrementat la complexitat als centres. I en aquest context, han mancat  polítiques i iniciatives enfocades a disminuir i atendre situacions sanitàries, socials, educatives i emocionals d’infants i joves. Per altra banda, el desplegament del Decret d’Escola inclusiva aprovat l’any 2017 no s’ha fet efectiu. No gens menys, el nombre d’infants i joves afectats per problemes d’assetjament escolar així com alumnat amb problemes de salut de mental no para de créixer.

Recentment,  els criteris de complexitat de centres que determinen l’assignació de recursos han estat modificats resultant en la reducció de recursos a  gairebé 200 escoles quan la complexitat d’aquestes no ha canviat en absolut.

Els centres educatius i el personal docent han fet esforços gegants per la situació amb resultats molt meritoris però ens trobem davant d’una situació estructural a la que cal donar una resposta immediata i recursos estructurals, suficients i sostinguts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent:

  1. Proposta de resolució sobre mesures urgents per reduir la vulnerabilitat d’infants i joves agreujada pel context de la COVID-19.
  2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
  3. Promoure l’actuació coordinada dels serveis de salut, socials i educatius per tal de fer front a les situacions de major vulnerabilitat de la població escolar en la major brevetat possible. En aquest sentit, cal dissenyar un pla d’actuació coordinat i individualitzat per a cada infant o jove i proveir els recursos necessaris per a una adequada intervenció sòcio-sanitària en l’àmbit escolar que tingui en compte la població vulnerable real.
  4. Revisar els criteris de classificació de la complexitat de l’alumnat de manera transparent i comptant amb la participació de tota la comunitat educativa. Permetre una  moratòria de mínim dos anys als canvis realitzats en l’assignació de recursos,  revertint la reducció als centres que han perdut nivell de complexitat i mantenint-los en aquells centres on la complexitat ha augmentat com a resultat del canvi en els criteris de classificació.
  5. Crear sense més demora un grup de treball que compti amb la totalitat de la comunitat educativa per avançar cap al desplegament efectiu del Decret sobre Escola Inclusiva i garantir pel curs 2021-2022 i següents els recursos docents i educatius necessaris per tal d’aplicar plenament els objectius i criteris d’aquest decret.

CUP /