Redacció •  Catalunya •  03/08/2020

Catalunya en Comú rebutja la proposta d’Hisenda per a gestionar els estalvis generats pels ajuntaments els darrers anys

Catalunya en Comú manté la negativa a l’acord perquè tot i alguns tímids avenços continua sent molt insuficient per afrontar la crisi social i econòmica i la recuperació social, verda dels municipis.

Catalunya en Comú rebutja la proposta d’Hisenda per a gestionar els estalvis generats pels ajuntaments els darrers anys

En l’actual crisi, els Ajuntaments hem tornat a demostrar el nostre lideratge i hem estat al costat dels nostres veïns i veïnes, aportant recursos i solucions en tots els àmbits i mostrant una actitud col·laborativa amb totes les administracions supramunicipals, gestionant competències que en la majoria d’ocasions no ens són pròpies. Ara, un cop passat el cop més fort de la pandèmia de la COVID-19, els Ajuntaments estem cridats a contribuir de forma activa en la recuperació i transformació del nostre país,. Però això no ho podem fer amb els recursos propis, sinó que necessitem fer-ho amb tota la capacitat operativa i executiva. És per aquest motiu que resulta imprescindible dotar als Ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals.

Aquests recursos són:

  • La disponibilitat del superàvit i dels romanents acumulats els darrers anys per abordar la situació de crisi econòmica, reformant la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
  • Eliminació de la regla de despesa al menys durant l’etapa de crisi sanitària
  • La Creació d’un Fons de Recuperació i suficiència financera no inferior al 14 % (percentatge  de la despesa consolidada de les corporacions locals en el conjunt de la despesa de el sector públic d’Espanya) de la totalitat del fons europeu destinat a les entitats locals amb els recursos provinents de Fons NextGeneration que a més dels ens locals amb romanent positiu, donés sortida a aquells ajuntaments amb liquidacions negatives dels seus pressupostos i que no tenen cap recurs per a la reconstrucció

 

Catalunya en Comú hem reconegut alguns tímids avenços per part del Ministeri d’Hisenda la darrera setmana de negociacions en alguns aspectes com la flexibilització de la regla de despesa i en relació amb les inversions financerament sostenibles. Passos gràcies a la pressió del nostre grup de votar en contra de l’acord a la Junta de Govern de la FEMP. Però tots aquests passos són encara insuficients, perquè no van en la direcció de l’acord de govern progressista i dels acords de la FEMP que reclamaven una modificació de la llei d’estabilitat per disposar els recursos econòmics per desenvolupar serveis de qualitat a la ciutadania.

Continuem estan molt en contra que els ajuntaments hagin de lliurar els seus recursos al Ministeri d’Hisenda en concepte de préstec a retornar en 10 anys, esdevenint en una mena de financera de l’Estat que li permeti equilibrar comptes.

És greu el tractament que els ajuntaments estan rebent del Ministeri en comparació amb les comunitats autònomes als quals se’ls facilita un fons incondicionat de 16 mil milions. Un tractament que considera els ajuntaments com a menors d’edat quan han estat un dels principals factors d’equilibri financer els darrers anys, i ara imprescindibles per un nou començament.

Per aquests motius, Catalunya en Comú mostra l’oposició al nou acord i considera que s’ha de fixar un vot negatiu en la FEMP que serveixi per continuar la negociació, garantir la unitat del municipalisme i assegurar els recursos suficients per a un nou futur.

Catalunya en Comú rechaza la propuesta de Hacienda para la gestión de los recursos municipales

Catalunya en Comú mantiene la negativa en el acuerdo porque aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la recuperación social, verde de los municipios.

En la actual crisis, los Ayuntamientos hemos vuelto a demostrar nuestro liderazgo y hemos estado junto a nuestros vecinos y vecinas, aportando recursos y soluciones en todos los ámbitos y mostrando una actitud colaborativa con todas las administraciones supramunicipales, gestionando competencias que en la mayoría de ocasiones no nos son propias. Ahora, una vez pasado el golpe más fuerte de la pandemia de la COVID-19, los Ayuntamientos estamos gritados a contribuir de forma activa en la recuperación y transformación de nuestro país. Pero esto no lo podemos hacer con los recursos propios, sino que necesitamos hacerlo con toda la capacidad operativa y ejecutiva. Es por este motivo que resulta imprescindible dotar en los Ayuntamientos de nuevos mecanismos y recursos adicionales.

Estos recursos son:

  •  La disponibilidad del superávit y de los remanentes acumulados los últimos años para abordar la situación de crisis económica, reformando la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

  • Eliminación de la regla de gasto al menos durante la etapa de crisis sanitaria

  • La Creación de un Fondo de Recuperación y suficiencia financiera no inferior al 14% (porcentaje  del gasto consolidado de las corporaciones locales en el conjunto del gasto del sector público de España) de la totalidad del fondo europeo destinado a las entidades locales con los recursos provenientes de Fondos NextGeneration que además de los entes locales con remanente positivo, diera salida en aquellos ayuntamientos con liquidaciones negativas de sus presupuestos y que no tienen ningún recurso para la reconstrucción

 

Catalunya en comú reconoce algunos tímidos adelantos por parte del Ministerio de Hacienda la última semana de negociaciones en algunos aspectos como la flexibilización de la regla de gasto y en relación con las inversiones financieramente sostenibles. Pasos gracias a la presión de nuestro grupo de votar en contra del acuerdo a la Junta de Gobierno de la FEMP. Pero todos estos pasos son todavía insuficientes, porque no van en la dirección del acuerdo de gobierno progresista y de los acuerdos de la FEMP que reclamaban una modificación de la ley de estabilidad para disponer los recursos económicos para desarrollar servicios de calidad a la ciudadanía.

Continuamos estando en contra que los ayuntamientos tengan que librar sus recursos al Ministerio de Hacienda en concepto de préstamo a devolver en 10 años, convirtiéndose así en un tipo de ente financiero del Estado para que le permita equilibrar cuentas.

Es grave el tratamiento que los ayuntamientos están recibiendo del Ministerio en comparación con las comunidades autónomas a los cuales se los facilita un fondo incondicionado de 16 mil millones. Un tratamiento que considera los ayuntamientos como menores de edad cuando han sido uno de los principales factores de equilibrio financiero los últimos años, y ahora imprescindibles para un nuevo comienzo.

Por estos motivos, Catalunya en Comú muestra la oposición en el nuevo acuerdo y considera que se tiene que fijar un voto negativo en la FEMP que sirva para continuar la negociación, garantizar la unidad del municipalismo y asegurar los recursos suficientes para un nuevo futuro.


Catalunya en Comú /  Ministerio de Hacienda /