Redacción •  Catalunya •  21/03/2022

Comunicat del Centre Delàs sobre l’augment de la despesa militar anunciada pel Govern espanyol

Demanem al govern que, en lloc d’augmentar la despesa militar, advoqui per polítiques de desarmament, neutralitat, seguretat compartida entre els estats d’Europa i del Sud del Mediterrani; que aquests recursos, en lloc de destinar-los a l’àmbit militar, els destini a afavorir el desenvolupament social i econòmic, la transició ecològica, la cooperació i la cultura de pau.

Comunicat del Centre Delàs sobre l’augment de la despesa militar anunciada pel Govern espanyol

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha manifestat als mitjans de comunicació la intenció d’augmentar la despesa militar de l’Estat espanyol fins a assolir el 2% del PIB. Una afirmació que desdiu el que va anunciar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en el passat havia afirmat que aquest increment era inassumible pel seu elevat cost. El pressupost del Ministeri de Defensa per a aquest any 2022 és de 10.155 milions d’euros que representa el 0,80% del PIB previst per a Espanya aquest any, si afegim el pressupost dels organismes autònoms militars i de la part del CNI que depèn de Defensa, aleshores arriba als 11.709 M€, que representa un 0,92% del PIB. Si com afirma Pedro Sánchez, Espanya ha d’assolir el 2% del PIB el 2024, tal com es van comprometre tots els caps d’estat a la cimera de l’OTAN a Yale el 2014, davant de la demanda de Barack Obama d’assolir aquest percentatge el 2024 Espanya hauria d’augmentar el pressupost de defensa, ni més ni menys, fins als 25.570 M€ el 2024. És a dir, incrementar la despesa militar espanyola entre 15.400 o 13.800 milions segons considerin quina és la xifra base de despesa en Defensa.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha estat analitzant la despesa militar anual espanyola, seguint els criteris que marca l’OTAN per als estats membres d’aquesta organització, que afirma que s’han d’incloure totes aquelles despeses que tinguin a veure amb la defensa militar. Sent de justícia que s’hi afegeixin: els crèdits en R+D per desenvolupar armaments per a les forces armades que sorgeixen des del Ministeri d’Indústria; les aportacions a organismes militars i de desarmament internacionals que sorgeixen des del Ministeri d’Exteriors; les classes passives militars; les pensions de guerra; la mútua militar; la diferència entre el pressupost inicial aprovat i el liquidat a final d’any, ja que sempre hi ha crèdits extraordinaris per finançar les missions militars a l’exterior. Així, el pressupost militar espanyol per al 2022, seguint el criteri de l’OTAN, arriba als 21.565 milions d’euros. El Centre Delàs a més afegeix els interessos del deute públic en la seva part proporcional a Defensa (si l’Estat s’endeuta per dur a terme inversions militars és just que aquesta proporció es consideri despesa militar). Aquest any 2022, la despesa real del Ministeri de Defensa és de 22.949 milions i de fet ja arriba a l’1,8% del PIB.

L’augment de la despesa militar que s’anuncia, que en bona part ja s’està fent, és un despropòsit enmig de la crisi que pateix la població espanyola a causa de la pandèmia del Covid19, crisi que s’està aprofundint per l’actual guerra desenvolupa en sòl europeu a causa de la menyspreable agressió de Rússia a Ucraïna.

El Govern espanyol s’equivoca optant per la via militar per fer front als molts reptes que s’entreveuen per a la seguretat europea, ja que l’increment per a adquirir nous armaments contribuirà a generar una carrera d’armaments que desembocarà en noves amenaces per a la pau, que abans o després generarà nous conflictes i guerres, com la d’Ucraïna.

Demanem al govern que, en lloc d’augmentar la despesa militar, advoqui per polítiques de desarmament, neutralitat, seguretat compartida entre els estats d’Europa i del Sud del Mediterrani; que aquests recursos, en lloc de destinar-los a l’àmbit militar, els destini a afavorir el desenvolupament social i econòmic, la transició ecològica, la cooperació i la cultura de pau.

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Barcelona, 21 de març de 2022

Comunicado del Centre Delàs sobre el aumento del gasto militar anunciado por el Gobierno español

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha manifestado en los medios de comunicación su intención de aumentar el gasto militar de España hasta alcanzar el 2% del PIB. Una afirmación que desdice lo anunciado por su ministra de Defensa, Margarita Robles, quién en el pasado había afirmado que ese incremento era inasumible por su elevado coste. El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año 2022 es de 10.155 millones de euros que representa el 0,80% del PIB previsto para España este año, si añadimos el presupuesto de los Organismos Autónomos militares y de la parte del CNI que depende de Defensa, entonces alcanza los 11.709 M€, que representa un 0,92% del PIB. Si como afirma Pedro Sánchez, España debe alcanzar el 2% del PIB en 2024, tal como se comprometieron todos los jefes de estado en la cumbre de la OTAN en Yale en 2014, frente a la demanda de Barack Obama de alcanzar ese porcentaje en 2024, España, debería aumentar el presupuesto de defensa, nada más y nada menos, hasta los 25.570 M€ en 2024. Es decir, incrementar el gasto militar español entre 15.400 o 13.800 millones según consideren cuál es la cifra base de gasto en Defensa.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha estado analizando el gasto militar anual español, siguiendo los criterios que marca la OTAN para los estados miembros de esa organización, que afirma se deben incluir todos aquellos gastos que tengan que ver con la defensa militar. Siendo de justicia que se añadan: los créditos en I+D para desarrollar armamentos para las fuerzas armadas que surgen desde el Ministerio de Industria; las aportaciones a organismos militares y de desarme internacionales que surgen desde el Ministerio de Exteriores; las clases pasivas militares; las pensiones de guerra; la mutua militar; la diferencia entre el presupuesto inicial aprobado y el liquidado a final de año, pues siempre existen créditos extraordinarios para financiar las misiones militares en el exterior. Así, el presupuesto militar español para 2022 siguiendo el criterio de la OTAN alcanza los 21.565 millones de euros.  El Centro Delàs además añade los intereses de la deuda pública en su parte proporcional a Defensa, (si el Estado se endeuda para llevar a cabo inversiones militares es justo que esa proporción se considere gasto militar). Este año 2022, el gasto real del Ministerio de Defensa es de 22.949 millones y de hecho ya alcanza el 1,8 % del PIB.

El aumento del gasto militar que se anuncia, que en buena parte ya se está realizando, es un despropósito en medio de la crisis que sufre la población española por causa de la pandemia del Covid19, crisis que se está profundizando por la actual guerra que se desarrolla en suelo europeo debido a la deleznable agresión de Rusia en Ucrania.

El Gobierno español se equivoca optando por la vía militar para hacer frente a los muchos retos que se vislumbran para la seguridad europea, pues el incremento en adquirir nuevos armamentos contribuirá a generar una carrera de armamentos que desembocará en nuevas amenazas para la paz, que antes o después generará nuevos conflictos y guerras, como la de Ucrania.

Pedimos al gobierno que, en lugar de aumentar el gasto militar, abogue por políticas de desarme, de neutralidad, de seguridad compartida entre los estados de Europa y del Sur del Mediterráneo; que esos recursos, en lugar de destinarlos al ámbito militar los destine a favorecer el desarrollo social y económico, la transición ecológica, la cooperación y la cultura de paz.

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Barcelona, 21 de marzo de 2022


gastos militares /