Redacció •  Catalunya •  20/10/2023

En Comú Podem presenta una llei de finançament local que contribueixi a la suficiència financera i a l’equilibri territorial dels municipis

Joan Carles Gallego: “La manca de voluntat i iniciativa política dels darrers governs de la Generalitat per donar compliment al mandat estatutari de reconeixement dels ens locals ha de ser solucionar-se de manera immediata, no podem continuar abandonant els ajuntaments.”

En Comú Podem presenta una llei de finançament local que contribueixi a la suficiència financera i a l’equilibri territorial dels municipis

Aquest matí, el portaveu d’economia d’En Comú Podem, Joan Carles Gallego, ha ofert una roda de premsa per presentar la llei de finançament local impulsada pel grup parlamentari. L’objecte de la llei és el de desenvolupar l’obligació estatutària amb l’aprovació d’una llei de finançament local amb la finalitat de contribuir a la suficiència financera i a la realització del principi de solidaritat i equilibri territorial.

Les entitats locals disposen de capacitat per regular les seves pròpies finances en el marc de la Constitució i de l’Estatut de Catalunya. Aquesta capacitat inclou les potestats que fixin les lleis amb relació als seus tributs propis i l’autonomia pressupostària i de despesa en l’aplicació dels seus recursos, així com dels ingressos de caràcter incondicionat que percebin procedents dels pressupostos d’altres administracions. Amb aquesta llei es pretén regular la cooperació financera de la Generalitat de Catalunya amb les entitats locals catalanes, a través de la seva participació en els recursos econòmics, sobre la base dels principis d’eficiència, equitat, corresponsabilitat fiscal i lleialtat institucional tenint present i donant resposta a les diferents realitats del territori.

La llei presentada per En Comú Podem crea un nou Fons de Participació de les entitats locals en els tributs de la Generalitat de Catalunya, de caràcter incondicionat, i estableix els criteris per a la dotació, distribució i evolució dinàmica d’aquest, així com la realització de qualsevol actuació relacionada amb el desenvolupament de les competències pròpies que tenen encomanades conforme a la normativa vigent i singularment aquelles emanades de l’article 84 de l’Estatut -competències locals- i aquelles que en el futur es transfereixin o deleguin pel Govern de la Generalitat i de l’Estat.

Acompanyat per la vicepresidenta tercera de la Diputació de Barcelona, Candela López, i l’alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, el diputat ha defensat la necessitat d’abordar una segona descentralització al nostre país que, sense obviar la necessitat d’aprofundir en un major reconeixement de la realitat nacional i d’autogovern de Catalunya, ha de permetre completar un entramat institucional que està incomplint i està deixant relegades les capacitats de les administracions més properes de donar resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania. “La manca de voluntat i iniciativa política dels darrers governs de la Generalitat per donar compliment al mandat estatutari de reconeixement dels ens locals com a institucions de Catalunya ha de ser solucionada de manera immediata, no podem continuar abandonant els ajuntaments,” ha conclòs.

Per la seva banda, López ha presentat la proposta com una llei de rescat de present per garantir el futur dels ajuntaments. “Aquesta llei no té com a finalitat ella mateixa. És una llei que s’ha de sostenir en els principis que esmentava, però que a més ha de servir perquè els municipis reforcin les polítiques de cohesió i convivència, ajudin a accedir a l’habitatge, lluitin contra l’emergència climàtica…” ha esmentat.

Finalment, l’alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, ha volgut reivindicar la llei presentada la qual ha titllat de ser “la petició més important del municipalisme des de fa més de 30 anys,” i ha demanat un sistema de finançament estable que garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques de ciutadania en el marc de les nostres competències almenys al mateix nivell que la resta dels governs. En aquest sentit, ha estat crític amb el Govern de la Generalitat el qual s’ha qüestionat que no hagi estat capaç de presentar una llei que reformi la hisenda local i ha volgut fer un toc d’atenció, “si no és capaç de liderar les reivindicacions dels ajuntaments del país ho haurà de fer el municipalisme a través del Parlament,” ha conclòs.

Aquí es pot consultar la llei


En Comú Podem /