Redacció •  Catalunya •  14/06/2021

Comissió de salut de la Fedferació D’associacions de veïnes i veïns de Badalona (FAVB): «Temps de pandémia, temps d’oportunitats»

Volem centrar els propers esforços en una campanya de fons per tal de blindar la Sanitat Pública, preservant de manera cabdal l’Atenció Primària.

Comissió de salut de la Fedferació D’associacions de veïnes i veïns de Badalona (FAVB): «Temps de pandémia, temps d’oportunitats»

COMUNICAT

L’arribada de les vacunes, tot i la seva mala gestió logística, ha aconseguit aplanar la incidència de la 4a onada de la COVID19. És una situació positiva però no es pot confondre amb el final del problema pandèmic. Cal prudència, mantenir la prevenció i estendre ràpid la vacunació acceptant que som front a una nova malaltia que es farà crònica.

Un cop més s’ha demostrat que la Nostra Sanitat Pública ha estat cabdal per salvar-nos de la tragèdia. Una Sanitat Pública que cal reforçar amb urgència amb MÈS I MILLORS RECURSOS MATERIALS I HUMANS per poder fer front no tant sols a aquesta situació pandèmia sinó per poder oferir un bon servei en el seu dia a dia i des d’aquesta Comissió de Salut ens plantegem aquesta situació pandèmica com una situació d’ oportunitats amb propostes i noves energies per tal d’aconseguir una Sanitat Pública millor.

Des de la Comissió de Salut continuem efectuant un seguiment constant i directe amb els conciutadans/es traslladant les diferents demandes i necessitats parlant amb les administracions públiques competents en l’àmbit de la Salut, tant a nivell local, BSA, comarcal o autonòmic, ICS, arribant fins al Departament de Salut. Indubtablement que aquest treball als despatxos no ens allunyarà de les mobilitzacions als nostres carrers i places per tal de fer-nos escoltar allà on calgui.

Volem centrar els propers esforços en una campanya de fons per tal de blindar la Sanitat Pública, preservant de manera cabdal l’Atenció Primària. Aquesta Pandèmia ha estat emprada com excusa per tal d’introduir el vell axioma de la “col·laboració públic-privada”, afavorint les polítiques mercantils amb desviaments de recursos públics a beneficis privats, afeblint i ofegant aquesta Atenció Primària tant i tant necessària i volem dir ven clar… PROU…i cal una aposta clara i decidida per dotar de més i millors recursos econòmics i d’una planificació territorial en clau humana de l’Atenció Primària i lluitarem per aconseguir-lo evitant la pèrdua tremenda de l’assistència propera i comunitària als Caps, amb una utilització de l’atenció telefònica “assistencial” excessiva que ens allunya del tracte directe “pacient-Metge- Infermera” que actua com a barrera amb el personal de l’equip assistencial, VOLEM ELS NOSTRES CAPS AMB VISITES PRESENCIALS…!

SOM ELS TITULARS I FINANÇADORS DE LA SANITAT PÚBLICA, Ens hi va

COMISIÓN DE SALUD DE LA FEDFERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINAS Y VECINOS DE BADALONA FAVB

COMUNICADO

TIEMPO DE PANDEMIA, TIEMPO DE OPORTUNIDADES

La llegada de las vacunas, pese a su mala gestión logística, ha conseguido allanar la incidencia de la cuarta oleada de la COVID19. Es una situación positiva pero no se puede confundir con el final del problema pandémico. Hace falta prudencia, mantener la prevención y extender rápido la vacunación aceptando que estamos frente a una nueva enfermedad que se hará crónica.

Un golpe más se ha demostrado que nuestra Sanidad Pública ha sido capital para salvarnos de la tragedia. Una Sanidad Pública que hay que reforzar con urgencia con MÁS Y MEJORES RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS para poder hacer frente no tan solo a esta situación pandemia sino para poder ofrecer un buen servicio en su día a día y desde esta Comisión de Salud nos planteamos esta situación pandémica como una situación de oportunidades con propuestas y nuevas energías para conseguir una Sanidad Pública mejor.

Desde la Comisión de Salud continuamos efectuando un seguimiento constante y directo con los conciudadanos/as trasladando las diferentes demandas y necesidades hablando con las administraciones públicas competentes en el ámbito de la Salud, tanto a nivel local, BSA, comarcal o autonómico, ICS, llegando hasta el Departamento de Salud. Indudablemente que este trabajo en los despachos no nos alejará de las movilizaciones en nuestras calles y plazas para hacernos escuchar allá donde haga falta.

Queremos centrar los próximos esfuerzos en una campaña de fondo para blindar la Sanidad Pública, preservando de manera capital la Atención Primaria. Esta Pandemia ha sido empleada como excusa para introducir el viejo axioma de la “colaboración público-privada”, favoreciendo las políticas mercantiles con desvíos de recursos públicos a beneficios privados, debilitando y ahogando esta Atención Primaria tan y tan necesaria y queremos decir bien claro… BASTA…y hace falta una apuesta clara y decidida para dotar de más y mejores recursos económicos y de una planificación territorial en clave humana de la Atención Primaria y lucharemos para conseguirlo evitando la pérdida tremenda de la asistencia próxima y comunitaria en los Caps, con una utilización de la atención telefónica “asistencial” excesiva que nos aleja del trato directo “paciente-Médico- Enfermera” que actúa como barrera con el personal del equipo asistencial, QUEREMOS NUESTROS CAPS CON VISITAS PRESENCIALES…!

SOMOS LOS TITULARES Y FINANCIADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA,