Redacció •  Catalunya •  12/05/2022

Els rius catalans estan profundament contaminats amb plaguicides i altres tòxics

Es publica en català Rius Tòxics, l’estudi detallat de les analítiques de contaminants químics dels organismes oficials de l’any 2019 realitzat per Ecologistes en Acció. Estudi que posa de manifest l’elevada contaminació de les aigües de tot l’estat espanyol, tant superficials com subterrànies, amb tòxics de múltiples orígens, des de la indústria petroquímica a l’agricultura industrial.

Els rius catalans estan profundament contaminats amb plaguicides i altres tòxics

Les dades analitzades mostren serioses deficiències en la legislació, que se centra a analitzar substàncies en desús mentre deixa fora de l’anàlisi d’altres àmpliament emprades actualment. Per citar un exemple, queda sense analitzar el 80 % dels plaguicides que s’utilitzen avui als camps.

L’anàlisi de les dades també deixa palès que les diferents administracions no comparteixen un mateix criteri per decidir el nombre de mostres a realitzar o sobre quines substàncies. L’organisme de les Conques Internes de Catalunya, per exemple, no emet resultats de les analítiques d’aigües subterrànies i només publica dades de les analítiques de la matriu aigua d’aigües superficials, i per tant no compleix la normativa pel que fa a la mesura de les matrius sediments i biota. Aquesta descoordinació entre administracions, a més, fa impossible la comparació de resultats entre conques.

La contaminació química de les aigües superficials i subterrànies té greus conseqüències per als ecosistemes aquàtics, la fauna, la flora i la salut humana. Aquestes conseqüències superen la toxicologia oficial basada en el risc individual de cada tòxic i han de considerar l’efecte combinat que es produeix per la interacció de diverses substàncies químiques en el medi ambient i la salut.

L’elevat incompliment dels límits de quantificació emprats i contraris a les normes jurídiques, que té lloc a tot l’estat però especialment en les conques internes catalanes, pot estar amagant incompliments de les normes de qualitat de contaminants, cosa que posa en risc la salut humana i la protecció del medi ambient, a més de constituir un fet inútil que se sufraga amb diners públics.

Les administracions estatals i autonòmiques han d’eliminar les deficiències de gestió i complir al peu de la lletra amb les normatives d’aigües. Per descomptat, també han de prendre mesures urgents per controlar i reduir la contaminació detectada, com ara retirar l’autorització a plaguicides que suposin un greu perjudici per als ecosistemes aquàtics.

La publicació de la traducció al català d’aquest informe –llançat el 22 d’abril a tot l’estat- coincideix amb la celebració, entre el 16 i el 18 de maig a Barcelona, del World Seed Congress, que reuneix el lobby de l’agroindústria, el qual controla totes les fases de la producció alimentària, incloses les llavors i els agrotòxics emprats en els cultius, amb greus impactes socials i ambientals per a l’agricultura camperola al Sud Global.

La contaminació difusa d’origen agrari s’origina en les pràctiques agrícoles d’aquest model productiu basat en una agricultura intensiva, realitzada a partir de llavors patentades i altament dependent agrotòxics. Any rere any l’estat espanyol encapçala el penós lideratge europeu de comercialització de pesticides, cosa que va en contra de l’obligació de reduir el risc i l’ús de pesticides i de la gestió integrada de plagues –que suposaria prioritzar les mesures de baix impacte i que l’ús de pesticides químics sigui la darrera opció-. Dades com la comercialització del glifosat mostren que això no s’està produint: el 2011 les vendes van ser de 7 milions de quilos i al 2020 se situaren per sobre dels 13 milions.

Aquest ús en constant augment té conseqüències per al medi ambient, singularment per als ecosistemes aquàtics i, d’acord amb el concepte de One Health, per a la salut humana.

Cada cop hi ha més evidències, i l’informe Rius Tòxics n’és una, que la població està exposada a un còctel de pesticides per diverses vies: alimentària, contaminació de l’aire, aigua, sòl, etc., per la qual cosa és urgent modificar el model de producció per un altre de més amable amb la vida.


Ecologistes en Acció /