Redacción •  Galicia •  26/02/2019

Greenpeace denuncia diante da Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia a falta de controis que eviten a entrada de madeira ilegal en España

 • A organización denunciou en 2018 varios casos de entrada de madeira ilegal a través de portos galegos diante da Xunta, pero non recibiu resposta.

 • O desleixo da Xunta perante a complicidade dunha parte do sector forestal galego co comercio de madeira ilegal converteu a Galicia na súa porta de entrada a España e á UE.

 • O 30% da madeira que se comercializa no mundo é de orixe ilegal, segundo o Programa da ONU para o Medio Ambiente.

Greenpeace denuncia diante da Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia a falta de controis que eviten a entrada de madeira ilegal en España

26 de febreiro de 2018-. Greenpeace presentou onte diante a Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia unha denuncia na que solicita que se investigue o incumprimento por parte da Xunta de Galicia e de empresas do sector forestal de Galicia da lexislación que obriga a verificar que a madeira que entra no mercado da UE a través de empresas galegas é legal e non procede da violación de dereitos humanos ou do desacato das leis ambientais.

De xeito especial, a denuncia céntrase no caso da entrada de madeira de teca de Myanmar (a antiga Birmania) que foi empregada para a fabricación da cuberta instalada no cruceiro que construía o estaleiro vigués Hijos de J. Barreras para a compañía de iates de luxo The Ritz-Carlton. A organización ecoloxista xa expuxo este feito o pasado mes de outubro e volve lembrar que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente recomenda non importar madeira de teca (1) de Myanmar polo elevado risco de incumprir coas esixencias establecidas polo Regulamento da Madeira da UE (2).

Galicia é unha das principais portas de entrada de madeira de orixe ilegal ao mercado español e europeo”, declarou Miguel Ángel Soto, responsábel da campaña de Bosques de Greenpeace. “E é obvio que quen está ao cargo de facer cumprir a lexislación non está moi interesado en establecer os controis necesarios para garantir que as empresas están a realizar unha vixilancia debida sobre os seus provedores para evitar comerciar con este tipo de madeira”.

Segundo a lexislación europea, nacional e galega (2, 3 e 4), a Xunta de Galicia está na obriga de establecer controis periódicos ás empresas do sector forestal que importan madeira desde terceiros países para verificar que dispoñen dun sistema de Dilixencia Debida a través do cal se avalía e minimizan os riscos de importar madeira procedente de actividades forestais ilícitas.

Greenpeace tamén sinala no seu escrito á Fiscalía a preocupación expresada pola última Memoria da Fiscalía Xeral do Estado, referida ao ano fiscal de 2017, onde di que a pesares das leis que obrigan ás administracións públicas a dar conta de controis sobre os axentes que introducen madeira na Unión Europeanin a Administración Central estaba a levar control algún nin as comunidades autónomas tiñan nese intre estrutura algunha nin se estableceron criterios para realizar a devandita tarefa”.

Ao longo de 2018 Greenpeace presentou tres reclamacións diante da Xunta de Galicia solicitando que se establezan controis ás empresas importadoras de madeira ante as evidencias de que a través de portos galegos está a entrar madeira sen as debidas garantías procedente de Brasil e Myanmar ou directamente relacionada coa violencia en Brasil, o que se coñece como “madeira de sangue”. Malia as probas achegadas por Greenpeace, a Xunta de Galicia non contestou ás solicitudes de información da organización sobre o estado dos procedementos e expedientes abertos polas súas denuncias. A principios deste mes de febreiro cumpriuse un ano desde a presentación da primeira reclamación na que se denunciou que a entrada polo Porto de Vigo de madeira procedente dunha madeireira brasileira estaba directamente relacionada co masacre de Colniza, acontecemento violento no que o propietario dun serradoiro asasinou a nove colonos que se opoñían á corta ilegal das súas terras.

Os casos denunciados en 2018 son a punta do iceberg. Existe unha evidente complicidade dunha parte do sector forestal galego co comercio de madeira ilegal e a Xunta de Galicia está a facer un completo abandono da súa responsabilidade para que se cumpra a lexislación”, concluíu Soto.

Segundo o Programa da ONU para o Medio Ambiente, a corta ilegal era en 2017 o primeiro delito ambiental a escala global. Só en 2016, moveu entre 50.700 e 152.000 millóns de dólares estadounidenses, fronte aos 30.000 e 100.000 millóns estimados en 2014. Asemade, supón entre o 50% e o 90% do conxunto de actividades forestais en zonas forestais tropicais que son produtoras chave. O 30% da madeira que se comercializa no mundo é de orixe ilegal.

Notas:

 1. Boletín Madeira Legal xaneiro-xuño 2018: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/11_boletinmaderalegalen-jn18_09oct018_tcm30-482574.pdf
 2. Regulamento No 995/2010 do Parlamento e do Consello polo que se establecen as obrigas dos axentes que comercializan madeira e produtos da madeira. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82058
 3. Real Decreto 1088/2015, de 4 de decembro, para asegurar a legalidade da comercialización de madeira e produtos da madeira. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13437
 4. O artigo 104.1 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de Montes de Galicia estabelece que “A Xunta de Galicia adoptará as medidas oportunas para evitar a comercialización da madeira e dos produtos derivados procedentes de cortas ilegais en bosques naturais de terceiros países, así como de cortas non autorizadas ou non respectuosas cos principios de xestión forestal sustentable”.

Greenpeace denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia la falta de controles que eviten la entrada de madera ilegal en España

 • La organización denunció en 2018 varios casos de entrada de madera ilegal a través de puertos gallegos ante la Xunta, pero no ha recibido respuesta.

 • La desidia de la Xunta ante la complicidad de una parte del sector forestal gallego con el comercio de madera ilegal ha convertido Galicia en su puerta de entrada a España y a la UE.

 • El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

26 de febrero de 2018-. Greenpeace ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia una denuncia en la que solicita que se investigue el incumplimiento por parte de la Xunta y de empresas del sector forestal gallego de la legislación que obliga a verificar que la madera que entra en el mercado de la UE a través de empresas de Galicia es legal y no procede de la violación de derechos humanos o del desacato de las leyes ambientales.

De manera especial, la denuncia se centra en el caso de la entrada de madera de teca de Myanmar (la antigua Birmania) que fue utilizada para la fabricación de la cubierta instalada en el crucero que construía el astillero vigués Hijos de J. Barreras para la compañía de yates de lujo The Ritz-Carlton. La organización ecologista ya expuso este hecho el pasado mes de octubre y vuelve a recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recomienda no importar madera de teca (1) de Myanmar por el elevado riesgo de incumplir con las exigencias establecidas por el Reglamento de la Madera de la EU (2).

Galicia es una de las principales puertas de entrada de madera de origen ilegal al mercado español y europeo”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Y es obvio que quien está al cargo de hacer cumplir la legislación no está muy interesado en establecer los controles necesarios para garantizar que las empresas están realizando una vigilancia debida sobre sus proveedores para evitar comerciar con este tipo de madera”.

Según la legislación europea, nacional y gallega (2, 3 y 4), la Xunta de Galicia está obligada a establecer controles periódicos a las empresas del sector forestal que importan madera desde terceros países para verificar que disponen de un sistema de Diligencia Debida a través del cual se evalúa y minimizan los riesgos de importar madera procedente de actividades forestales ilícitas.

Greenpeace también señala en su escrito a la Fiscalía la preocupación expresada por la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, referida al año fiscal de 2017, donde dice que a pesar de las leyes que obligan a las administraciones públicas a llevar a cabo controles sobre los agentes que introducen madera en la Unión Europea ni la administración central estaba llevando control alguno ni las comunidades autónomas tenían en ese momento estructura alguna ni se habían establecido criterios para realizar dicha tarea”.

A lo largo de 2018 Greenpeace presentó tres reclamaciones ante la Xunta de Galicia solicitando que se establezcan controles a las empresas importadoras de madera ante las evidencias de que a través de puertos gallegos está entrando madera sin las debidas garantías procedente de Brasil y Myanmar o directamente relacionada con la violencia en Brasil, lo que se conoce como “madera de sangre”. Sin embargo, pese a las pruebas aportadas por la organización, la Xunta de Galicia no ha contestado a las solicitudes de información de la organización sobre el estado de los procedimientos y expedientes abiertos por sus denuncias. A principios de este mes de febrero se cumplió un año desde la presentación de la primera reclamación que denunciaba la entrada por el Puerto de Vigo de madera procedente de una maderera brasileña directamente relacionada con la masacre de Colniza, suceso violento en el que el propietario de un aserradero asesinó a nueve colonos que se oponían a la tala ilegal de sus tierras.

“Los casos denunciados en 2018 son la punta del iceberg. Existe una evidente complicidad de una parte del sector forestal gallego con el comercio de madera ilegal y la Xunta de Galicia está haciendo una completa dejación de su responsabilidad para que se cumpla la legislación”, ha concluido Soto.

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la tala ilegal era en 2017 el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016, movió entre 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 30.000 y 100.000 millones estimados en 2014. Además, supone entre el 50% y el 90% del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave. El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal.

Notas:

 1. Boletín Madera Legal ene-jun 2018: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/11_boletinmaderalegalen-jn18_09oct018_tcm30-482574.pdf
 2. Reglamento No 995/2010 del Parlamento y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82058
 3. Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13437

El Artículo 104.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia establece que “La Xunta de Galicia adoptará las medidas oportunas para evitar la comercialización de la madera y productos derivados procedentes de talas ilegales en bosques naturales de terceros países, así como de talas no autorizadas o no respetuosas con los principios de gestión forestal sostenible”.

 


Greenpeace /