Redacció •  Catalunya •  28/07/2017

En Comú Podem presenta esmenes i vot particular a diversos punts al considerar insuficient el pacte d’Estat contra la violència masclista

Mar García: "Seguirem treballant per aconseguir un pacte que compti amb la participació dels moviments feministes, cal un pacte social més enllà del polític".

En Comú Podem presenta esmenes i vot particular a diversos punts al considerar insuficient el pacte d’Estat contra la violència masclista

Avui s’aprovarà a la comissió d’Igualtat del Congrés el pacte d’Estat contra la violència masclista, acordat dilluns per unanimitat a la subcomissió creada específicament per aquesta qüestió. En Comú Podem ha treballat intensament en la seva elaboració i ha proposat un gran nombre de mesures que han estat incorporades al dictamen, que n’inclou un total de 200 i contempla una dotació econòmica de 1.000 milions d’euros en cinc anys. «El pacte d’Estat contra la violència masclista és un primer pas, però és insuficient», valora Mar García, diputada d’En Comú Podem.

La vocal de la comissió d’Igualtat lamenta que el pacte no inclogui «un calendari concret de posada en marxa ni una dotació econòmica específica associada a cadascuna de les mesures aprovades». García, a més, considera que el pacte «es queda curt en molts aspectes, com per exemple el fet que no parli d’igualtat, quan la lluita contra la desigualtat entre homes i dones, tant econòmica com d’altres tipus, és un factor clau en la lluita contra les violències masclistes». Des d’En Comú Podem «reclamem que cal anar més enllà i crear una llei marc, molt més àmplia, que englobi totes les violències masclistes en tots els àmbits. Cal treure la violència de l’àmbit privat: la violència masclista és social i s’expressa arreu, de forma individual i col·lectiva».

Per tot això, avui En Comú Podem presenta esmenes i vot particular a diversos punts del document. Més concretament, el Grup Confederal d’Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha presentat un total de 32 vots particulars, entre els quals s’inclouen les següents mesures:

 • L’elaboració d’una llei general de violències masclistes a partir de la qual es desenvolupi legislació específica per a cada tipus de violència.
 • La participació en la implementació, desenvolupament i avaluació de les mesures proposades en el pacte dels col·lectius feministes que lluiten dia rere dia contra les violències masclistes i dels col·lectius de dones.
 • Un pla específic per a la lluita contra la violència masclista exercida sobre dones lesbianes, transexuals i transgènere.
 • Un pla de garantia habitacional per a les víctimes de violència masclista.
 • L’eliminació de les pràctiques d’esterilització i avortament forçosos a les dones amb diversitat funcional.
 • La derogació de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de setembre, de reforma de la Llei de l’avortament, per reforçar la protecció a la infància i l’adolescència.

Així mateix, la diputada destaca que «vigilarem molt de prop que allò firmat es compleix i que els recursos econòmics arribin a qui els necessita, les 200 mesures han de ser una realitat el més aviat possible». En aquest mateix sentit, anuncia que «seguirem treballant per aconseguir un veritable pacte d’Estat que compti amb la participació dels moviments feministes, no necessitem només un pacte polític sinó també un pacte social».

Entre les mesures que inclou el pacte d’Estat contra la violència masclista, hi ha les següents: s’amplia el marc de consideració de la violència masclista incloent mesures contra la trata o el matrimoni forçós; tot i no haver interposat denúncia les dones podran ser considerades víctimes i, per tant, tindran accés als recursos i es podrà garantir la seva seguretat; les dones migrants formen part del pacte, sigui quina sigui la seva situació legal; se suspendran les custòdies compartides, règims de visites i visites a les presons dels fills menors d’edat per a pares maltractadors; també s’han acordat mesures per tal que s’eduqui en tots els nivells escolars en la prevenció contra el masclisme i les conductes violentes; i es modificarà la llei de règim local perquè els ajuntaments recuperin les competències en matèria de violència masclista.

En Comú Podem presenta enmiendas y voto particular en varios puntos al considerar insuficiente el pacto de Estado contra la violencia machista

Mar García: «Seguiremos trabajando para conseguir un pacto que cuente con la participación de los movimientos feministas, necesitamos un pacto social más allá del político»

Hoy se aprobará en la comisión de Igualdad del Congreso el pacto de Estado contra la violencia machista, acordado el lunes por unanimidad en la subcomisión creada específicamente para esta cuestión. En Comú Podem ha trabajado intensamente en su elaboración y ha propuesto un gran número de medidas que han sido incorporadas al dictamen, que incluye un total de 200 y contempla una dotación económica de 1.000 millones de euros en cinco años. «El pacto de Estado contra la violencia machista es un primer paso, pero es insuficiente», valora Mar García, diputada de En Comú Podem.

La vocal de la comisión de Igualdad lamenta que el pacto no incluya «un calendario concreto de puesta en marcha ni una dotación económica específica asociada a cada una de las medidas aprobadas». García, además, considera que el pacto «se queda corto en muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de que no hable de igualdad, cuando la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto económica como de otro tipo, es un factor clave en la lucha contra las violencias machistas». Desde En Comú Podem «reclamamos que hay que ir más allá y crear una ley marco, mucho más amplia, que englobe todas las violencias machistas en todos los ámbitos. Hay que sacar la violencia del ámbito privado: la violencia machista es social y se expresa en todas partes, de forma individual y colectiva «.

Por todo ello, hoy En Comú Podem presenta enmiendas y voto particular a varios puntos del documento. Más concretamente, el Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha presentado un total de 32 votos particulares, entre los que se incluyen las siguientes medidas:

 • La elaboración de una ley general de violencias machistas a partir de la cual se desarrolle legislación específica para cada tipo de violencia.
 • La participación en la implementación, desarrollo y evaluación de las medidas propuestas en el pacto de los colectivos feministas que luchan día a día contra las violencias machistas y de los colectivos de mujeres.
 • Un plan específico para la lucha contra la violencia machista ejercida sobre mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.
 • Un plan de garantía habitacional para las víctimas de violencia machista.
 • La eliminación de las prácticas de esterilización y aborto forzosos a las mujeres con diversidad funcional.
 • La derogación de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, de reforma de la Ley del aborto, para reforzar la protección a la infancia y la adolescencia.

Asimismo, la diputada destaca que «vigilaremos muy de cerca que lo firmado se cumple y que los recursos económicos lleguen a quien los necesita, las 200 medidas deben ser una realidad lo antes posible». En este mismo sentido, anuncia que «seguiremos trabajando para lograr un verdadero pacto de Estado que cuente con la participación de los movimientos feministas, no necesitamos sólo un pacto político sino también un pacto social».

Entre las medidas que incluye el pacto de Estado contra la violencia machista, están las siguientes: se amplía el marco de consideración de la violencia machista incluyendo medidas contra la trata o el matrimonio forzoso; a pesar de no haber interpuesto denuncia las mujeres podrán ser consideradas víctimas y, por tanto, tendrán acceso a los recursos y se podrá garantizar su seguridad; las mujeres migrantes forman parte del pacto, sea cual sea su situación legal; se suspenderán las custodias compartidas, regímenes de visitas y visitas a las cárceles de los hijos menores de edad para padres maltratadores; también se han acordado medidas para que se eduque en todos los niveles escolares en la prevención contra el machismo y las conductas violentas; y se modificará la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de violencia machista.


En Comú Podem /  violencias machistas /