Redacció •  Catalunya •  06/05/2022

ERC, Junts, CUP i Comuns registren al Parlament una proposició de llei estatal per garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera i per garantir l’accés als serveis bancaris

Els grups parlamentaris de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Podem han registrat conjuntament una proposició de llei al Parlament dirigida a la Mesa del Congrés dels Diputats per garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera.

ERC, Junts, CUP i Comuns registren al Parlament una proposició de llei estatal per garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera i per garantir l’accés als serveis bancaris

La proposició, que parteix de la proposta del Departament d’Economia i Hisenda, també incorpora, a proposta dels grups signants i del Departament d’Empresa i Treball, una disposició addicional per garantir l’atenció presencial d’acord amb el mandat de diverses resolucions aprovades, davant del fet que el Govern no té competències per regular l’obligatorietat d’instal·lar caixers als municipis que no en disposin. Amb aquesta iniciativa es pretén regular la instal·lació d’un caixer automàtic de proximitat en zones rurals i urbanes on actualment no n’hi ha i és fruit de l’estudi i anàlisi de la situació actual que ha dut a terme els darrers mesos el departament.

Els serveis bancaris: un dret ciutadà

El fonament de la proposició de Llei es basa en el fet que l’accés als serveis bancaris no és una mera conseqüència d’una activitat mercantil, sinó un veritable dret del ciutadà, que no ha de ser obviat pels poders públics. L’actual context del sector financer ha suposat que el 2021 un total de 443 municipis catalans (un 46,78% del total) no comptaven amb una oficina bancària ni un caixer automàtic, segons dades del Banc d’Espanya. Això suposa gairebé 250.000 ciutadans en risc de vulnerabilitat financera.

Amb aquesta llei es vol regular un mínim de serveis: retirada i ingrés de diners en efectiu; pagament de rebuts i tributs; consultes de moviments i saldos; obtenció d’extractes; i realització de transferències.

Per això la llei actua en dues línies: caixers automàtics i garantia d’accés als serveis bancaris.

Universalització de l’atenció presencial

Per una banda, la llei inclou una disposició addicional per tal de garantir el servei d’atenció presencial. És la sisena, que modifica la llei de Mesures de Reforma del Sistema Financer espanyola per obligar la banca a garantir un servei universal que atengui presencialment, amb oficines, la ciutadania.

Caixers automàtics

En el seu gruix, la proposició de Llei planteja en el seu Títol II els procediments per determinar la relació de municipis en risc d’exclusió financera i estableix els corresponents règims d’instal·lació de caixers.

Així doncs, regula la instal·lació voluntària de caixers automàtics per part de les entitats financeres (capítol II), que passa a convertir-se en sistema obligatori (capítol III) en el cas dels municipis on les entitats financeres no presentin cap proposta d’implantació voluntària del caixer. En aquest cas, es farà un primer requeriment perquè les entitats l’instal·lin i, si no és així, ho assumiran de forma subsidiària les administracions locals, les entitats municipalistes o les conselleries competents, per delegació d’aquestes administracions locals.

En aquest cas, el finançament de la instal·lació, funcionament i manteniment del caixer i les actuacions corresponents anirà a càrrec d’un fons de nova creació, que finançaran les entitats bancàries. És a dir, aquest Fons de Garantia del servei de caixer automàtic als municipis en risc d’exclusió financera estarà adscrit a l’Administració general de l’Estat i es dotarà a partir de les aportacions de les mateixes entitats proveïdores, en funció de la seva implantació a cada demarcació, i es calcularà en relació amb la quota de mercat en dipòsits i crèdits.

Les despeses d’instal·lació i manteniment no es podran repercutir a l’usuari

La proposició de Llei defineix que els municipis en risc d’exclusió financera hauran de comptar, com a mínim, d’un caixer automàtic en el seu terme municipal, i el servei es prestarà en condicions d’accessibilitat universal, segons el que estipula el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

El caixer serà operatiu les 24 hores del dia. Les despeses d’instal·lació i manteniment del servei del caixer automàtic no es podran repercutir en les persones usuàries, tot i que sí que podran cobrar les comissions aplicables amb caràcter general.

Termini màxim de 12 mesos per la instal·lació d’un caixer

Pel que fa als terminis, la proposició de Llei preveu un mes per elaborar una primera llista de municipis en risc d’exclusió financera afectats, que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El Banc d’Espanya enviarà al ministeri competent en Economia el primer catàleg de municipis.

A partir d’aquí, les entitats financeres faran les seves propostes d’instal·lació voluntària de caixers, sens perjudici que dos o més proveïdors puguin fer la seva oferta en un mateix municipi. Des de la notificació de l’últim acte administratiu, els prestataris del servei comptaran amb un termini d’un mes per activar el caixer automàtic. Tot plegat, sumant tots els tràmits, el caixer hauria d’estar disponible i en servei en un termini d’uns 12 mesos.


Pegasus /