Redacció •  Catalunya •  30/06/2017

En Comú Podem registra una bateria d’iniciatives per protegir els drets LGTBI a l’educació, en el treball, en l’asil i en la diversitat funcional

Les diputades i diputats d'En Comú Podem, Mar García, Joan Mena, Sònia Farré, Lucía Martín i Aina Vidal han registrat una bateria d'iniciatives per protegir els drets LGTBI en aspectes de la vida com l'educació, a la feina, garantir l'asil a persones perseguides per la seva condició sexual i en la diversitat funcional o intel·lectual.

En Comú Podem registra una bateria d’iniciatives per protegir els drets LGTBI a l’educació, en el treball, en l’asil i en la diversitat funcional

Mar García ha assegurat que, amb aquestes iniciatives, “ens unim a les reivindicacions de l’activisme LGTBI que es demanen aquests dies a tot el món. Les iniciatives aborden temes tan essencials com l’asil, el treball, l’educació o la diversitat funcional. Amb elles volem visibilitzar la desigualtat i opressió que sofreixen les persones LGTBI a tot el món i la necessitat de canvis legislatius i socials profunds per aconseguir una societat basada en el respecte a la diversitat sexual i de gènere.»

Així, s’ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) en la qual s’exigeix un protocol d’actuació per tractar els casos de sol·licituds d’asil rebudes per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquest protocol haurà de garantir un ambient de seguretat i suport durant tot el procediment d’asil i que la valoració es dugui a terme de forma individualitzada i sensible.

D’altra banda, una altra de les iniciatives contempla la necessitat ampliar els supòsits de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors, de manera que s’excloguin del còmput d’absentisme per a l’acomiadament objectiu les faltes d’assistència ocasionades per consultes, tràmits o Incapacitat Temporal relacionades amb el procés de transició de les persones Trans. També s’exigeix que s’inclogui  la LGTBIfobia com a risc psicosocial per establir unes mesures de prevenció de l’assetjament laboral per aquesta causa. I, a més, tipificar qualsevol assetjament per identitat o expressió de gènere en el procediment sancionador com a falta molt greu.

Pel que fa a l’educació, En Comú Podem demana al Govern “l’eradicació dels models heterocisnormatius del sistema educatiu i garantir la diversitat afectiu-sexual i d’identitat de gènere” a través de la formació continuada i d’una línia de subvenció per a les diferents administracions educatives, la necessària formació sobre els diversos models de família, la realitat afectiu-sexual i la identitat de gènere, tant per a l’alumnat com, especialment, per al professorat.

Finalment, s’han registrat una sèrie de preguntes escrites al Govern perquè respongui quina valoració fa sobre la doble discriminació que pateixen les persones LGTBI amb diversitat funcional o intel·lectual i quines mesures ha pres en els últims anys per avançar en la igualtat i contra la discriminació de les persones LGTBI amb diversitat funcional.


 

En Comú Podem registra una batería de iniciativas para proteger los derechos LGTBI en la educación, en el trabajo, en el asilo y en la diversidad funcional

Las diputadas y diputados de En Comú Podem, Mar García, Joan Mena, Sònia Farré, Lucía Martín y Aina Vidal han registrado una batería de iniciativas para proteger los derechos LGTBI en aspectos de la vida como la educación, en el trabajo, garantizar el asilo a personas perseguidas por su condición sexual y en la diversidad funcional o intelectual.

Mar García ha asegurado que, con estas iniciativas, “nos unimos a las reivindicaciones del activismo LGTBI que tienen lugar estos días en todo el mundo. Las iniciativas abordan temas tan esenciales como el asilo, el trabajo, la educación o la diversidad funcional. Con ellas queremos visibilizar la desigualdad y opresión que sufren las personas LGTBI en todo el mundo y la necesidad de cambios legislativos y sociales profundos para conseguir una sociedad basada en el respeto a la diversidad sexual y de género.»

Así, se ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exige un protocolo de actuación cuando para tratar los casos de solicitudes de asilo recibidas por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Dicho protocolo deberá garantizar un ambiente de seguridad y apoyo durante todo el procedimiento de asilo y que la se lleve a cabo de forma individualizada y sensible.

Por otro lado, otra de las iniciativas contempla la necesidad ampliar los supuestos del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se excluyan del cómputo de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o Incapacidad Temporal relacionadas con el proceso de transición de las personas Trans. También se exige que se incluya  la LGTBIfobia como riesgo psicosocial para establecer unas medidas de prevención del acoso laboral por esta causa. Y, además, tipificar cualquier acoso por identidad o expresión de género en el procedimiento sancionador como falta muy grave.

En cuanto a la educación, En Comú Podem pide al Gobierno “la erradicación de los modelos heterocisnormativos del sistema educativo y garantizar la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género” a través de la formación continuada y de una línea de subvención para las diferentes administraciones educativas, la necesaria formación sobre los diversos modelos de familia, la realidad afectivo-sexual y la identidad de género, tanto para el alumnado como, especialmente, para el profesorado.

Por último, se han registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno para que responda qué valoración hace sobre la doble discriminación que padecen las personas LGTBI con diversidad funcional o intelectual y qué medidas ha tomado en los últimos años para avanzar en la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI con diversidad funcional.


En Comú Podem /