Redacció •  Catalunya •  30/01/2020

Greenpeace aplaudeix la mesura de Barcelona per a reduir el consum de carn en els menjadors escolars

  • La Ciutat Comtal es converteix en la primera d’Espanya en reduir el consum de carn per a fer front a l’emergència climàtica.
  • L’agost passat l’IPCC va urgir a una reducció del consum de carn com a mesura imprescindible contra la crisi climàtica.
  • Reduir l’oferta de carn permet disminuir de manera important la petjada de carboni i ecològica de les ciutats.
Greenpeace aplaudeix la mesura de Barcelona per a reduir el consum de carn en els menjadors escolars

Madrid, 30 de gener de 2020.- Greenpeace aplaudeix la mesura anunciada avui per l’Ajuntament de Barcelona perquè en els menjadors escolars de la ciutat durant dos dies a la setmana s’oferiran aliments solament d’origen vegetal, així com productes ecològics, de proximitat i de temporada. Es tracta d’una iniciativa que sorgeix en l’àmbit de la declaració d’emergència climàtica de la ciutat, que va tenir lloc setmanes enrere, i davant la qual l’organització ecologista va demanar més ambició i concreció. Aquesta és la resposta. A més, Greenpeace, en l’àmbit de la seva campanya Neopolitan, porta gairebé dos anys demanant l’adopció d’aquesta mena de mesures a Barcelona i a moltes altres ciutats espanyoles.

“Davant l’emergència climàtica en la qual estem immersos necessitem mesures valentes i contundents i l’Ajuntament de Barcelona s’ha convertit amb la seva decisió en tot un exemple a seguir en posar en marxa mesures que permetran implementar una dieta sana i sostenible en els menjadors escolars”, ha declarat Luís Ferreirim, responsable d’agricultura de Greenpeace España. “Des de Greenpeace valorem d’una forma molt positiva l’anunci d’oferir dos dies a la setmana a l’alumnat només aliments d’origen vegetal i encoratgem a altres ajuntaments, així com a les comunitats autònomes, a fer el mateix”, ha afegit.

Segons el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seves sigles en anglès), el sector agroalimentari en el seu conjunt és el responsable de fins al 37% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, sent 14,5% responsabilitat de la ramaderia. En el seu informe d’agost de 2019 va instar a un canvi de dietes, en particular al fet que s’incrementi la ingesta d’aliments d’origen vegetal i es redueixi la d’aliments d’origen animal, en particular la carn, i del model productiu com una de les maneres més importants de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i amb això pal·liar la crisi climàtica en la qual estem immersos. A Espanya, segons les darreres dades del Ministeri per la Transició Ecològica, les emissions de gasos d’efecte hivernacle es van reduir un 2,2%, no obstant això les de la ramaderia es van incrementar, la qual cosa va impedir una reducció encara major.

Segons les dades de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO, per les seves sigles en anglès), Espanya és el segon país d’Europa amb el major consum de carn per persona i any. A més, una recerca de Greenpeace va mostrar que els menjadors escolars són un reflex d’aquest excessiu consum de carn.

Amb l’anunci d’avui, Barcelona es converteix en la primera ciutat de l’Estat espanyol a adoptar de manera oficial mesures de reducció de l’oferta de carn per a reduir la seva petjada de carboni i ecològica. Segons ha anunciat l’Ajuntament, aquestes mesures s’aplicaran ja enguany a sis escoles de la seva “Xarxa d’Escoles + Sostenibles” i es pretén que s’apliquin en tots els menjadors dels centres educatius de la ciutat al 2021. Moltes altres grans ciutats ja han pres la mateixa decisió, com Washington (als EUA), Aarhus (Dinamarca), Montpeller, Grenoble i alguns districtes de París (França). A més, moltes altres ciutats es van comprometre a fer el mateix a la passada reunió del C40 que va tenir lloc a Copenhagen el passat octubre, per a reduir la seva petjada ecològica.

“A Espanya, les emissions corresponents al consum actual de carn, lactis i ous equivalen a les de recórrer 10.000 km en un cotxe utilitari i tenen a més molts altres impactes ambientals. L’alimentació és així una de les més poderoses eines per canviar el destructiu model d’agricultura i ramaderia industrial i reduir el consum de carn és una de les mesures més eficients. Està a l’abast de totes les persones i de totes les administracions i organismes i es pot posar en marxa immediatament”, ha conclòs Ferreirim.

Greenpeace aplaude la medida de Barcelona para reducir el consumo de carne en los comedores escolares

  • La Ciudad Condal se convierte en la primera de España en reducir el consumo de carne para hacer frente a la emergencia climática
  • El pasado agosto el IPCC urgió a una reducción del consumo de carne como medida imprescindible contra la crisis climática
  • Reducir la oferta de carne permite disminuir de forma importante la huella de carbono y ecológica de las ciudades

Madrid, 30 de enero de 2020.- Greenpeace aplaude la medida anunciada hoy por el Ayuntamiento de Barcelona para que en los comedores escolares de la ciudad durante dos días a la semana se ofrezca alimentos solamente de origen vegetal, así como productos ecológicos, de proximidad y de temporada. Se trata de una iniciativa que surge en el ámbito de la declaración de emergencia climática de la ciudad, que tuvo lugar semanas atrás, y ante la cual la organización ecologista pidió más ambición y concreción. Esta es la respuesta. Además, Greenpeace, en el ámbito de su campaña Neopolitan, lleva casi dos años pidiendo la adopción de este tipo de medidas a Barcelona y muchas otras ciudades españolas.

“Ante la emergencia climática en la que estamos inmersos necesitamos medidas valientes y contundentes y el Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido con su decisión en todo un ejemplo a seguir al poner en marcha medidas que permitirán implementar una dieta sana y sostenible en los comedores escolares”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Desde Greenpeace valoramos de una forma muy positiva el anuncio de ofrecer dos días a la semana al alumnado solamente alimentos de origen vegetal y alentamos a otros ayuntamientos, así como a las comunidades autónomas, a hacer lo mismo”, ha añadido.

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el sector agroalimentario en su conjunto es el responsable de hasta el 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo 14,5% responsabilidad de la ganadería. En su informe de agosto de 2019 instó a un cambio de dietas, en particular a que se incremente la ingesta de alimentos de origen vegetal y se reduzca la de alimentos de origen animal, en particular la carne, y del modelo productivo como una de las importantes formas de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y con esto paliar la crisis climática en la que estamos inmersos. En España, según los últimos datos del Ministerio para Transición Ecológica, las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 2,2%, sin embargo las de la ganadería se incrementaron, lo que impidió una reducción aún mayor.

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), España es el segundo país de Europa con el mayor consumo de carne por persona y año. Además, una reciente investigación de Greenpeace mostró que los comedores escolares son un reflejo de este excesivo consumo de carne.

Con el anuncio de hoy, Barcelona se convierte en la primera ciudad del estado español en adoptar de forma oficial medidas de reducción de la oferta de carne para reducir su huella de carbono y ecológica. Según ha anunciado el Ayuntamiento, estas medidas se aplicarán ya este año a seis colegios de su “Red de Escuelas + Sostenibles” y se pretende que se apliquen en todos los comedores de los centros educativos de la ciudad en 2021. Muchas otras grandes urbes ya han tomado la misma decisión, como Washington (EEUU), Aarhus (Dinamarca), Montpellier, Grenoble y algunos distritos de París (Francia). Además, otras muchas ciudades se comprometieron hacer lo mismo en la pasada reunión del C40 que tuvo lugar en Copenhagen el pasado octubre, para reducir su huella ecológica.

“En España, las emisiones correspondientes al consumo actual de carne, lácteos y huevos equivalen a las de recorrer 10.000 km en un coche utilitario y tienen además muchos otros impactos ambientales. La alimentación es así una de las más poderosas herramientas para cambiar el destructivo modelo de agricultura y ganadería industrial y reducir el consumo de carne es una de las medidas más eficaces. Está al alcance de todas las personas y de todas las administraciones y organismos y se puede poner en marcha de inmediato”, ha concluido Ferreirim.


comedores escolares /  Greenpeace /