Redacció •  Catalunya •  10/08/2018

La Generalitat arxiva la inhabilitació d’Informàtica El Corte Inglés

Cal recordar que El Corte Inglés ha estat dirigit fins fa poc per un falangista, Dimas Gimeno, i que Viajes El Corte Inglés va ser una de les agències encarregades de planificar el viatge dels sàdics policies que es van afartar a donar hòsties l’1-O. Pel que es demostra que a la xusma política, PDeCAT i ERC, se’ls omple la boca criticant el feixisme mentre defensen els seus interessos econòmics aferrissadament.

La Generalitat arxiva la inhabilitació d’Informàtica El Corte Inglés

A l’agost de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ratificar la condemna contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Informática El Corte Inglés (IECISA), Serikat i Cast Info  per cessió il·legal de treballadors i acomiadament nul per vulneració de drets fonamentals (llibertat sindical, dret de vaga i tutela judicial efectiva).

Amb la sentència ferma, els treballadors van decidir iniciar el procediment d’inhabilitació de les tres empreses perquè no s’enriquissin amb diners públics almenys durant uns anys, ja que la Llei de Contractes del Sector Públic (art 60.1.b) prohibeix contractar amb el sector públic a les empreses sancionades amb caràcter ferm per infracció molt greu en matèria laboral d’acord amb el disposat en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS).

Els treballadors van sol·licitar la reobertura de dos expedients de 2011 en Inspecció de Treball on els inspectors havien iniciat actuacions i arxivat provisionalment fins que hi hagués resolució judicial ferma. Un tercer inspector va ser l’encarregat d’obrir noves diligències, prenent com a antecedents les resolucions dels seus dos companys, i declarant la prohibició de contractar amb el sector públic durant tres anys a IECISA, Serikat i Cast Info.

Les empreses van presentar al·legacions davant Inspecció de Treball sol·licitant la prescripció de les sancions, si ben l’inspector va considerar que les dues resolucions dels seus companys s’havien arxivat fins a resolució judicial ferma per la qual cosa no podia quedar prescrita la sanció, ja que en aquest període no corre el temps. IECISA va posar a treballar al seu equip legal (i segurament a la seva xarxa de contactes) per deixar sense efecte la denúncia dels treballadors, apel·lant la sanció davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (en mans d’ERC, ja que va ser abans de l’aplicació del famós art. 155), com era d’esperar i contra tota lògica legal, la Generalitat va donar per prescrita la sanció i va arxivar l’expedient. No van servir de res les al·legacions dels treballadors, ni que quatre informes de tres Inspectors de Treball diferents consideren que la normativa impedeix la prescripció ja que els expedients es trobaven arxivats provisionalment fins a resolució judicial, ni la recent jurisprudència del Tribunal Suprem en fets similars. No va servir de res, la decisió estava presa: protegir a aquests paràsits costi el que costi. Volem pensar que els centenars de milions d’euros de pèrdues en el cas de IECISA, fins i tot el seu més que possible tancament segons les seves pròpies al·legacions, no han suposat trucades en les més altes instàncies demostrant una vegada més la connivència entre la màfia empresarial i política.

Finalment, els treballadors s’han vist obligats a denunciar al Departament de Treball i a les tres empreses davant els Jutjats socials, per la qual cosa a finals d’any es decidirà si poden seguir saquejant les arques públiques o no. Volem posar l’accent com la Generalitat, amb els diners de tots, acudirà al judici a defensar els interessos de IECISA i els seus sequaços.

Cal recordar que El Corte Inglés ha estat dirigit fins fa poc per un falangista, Dimas Gimeno, i que Viajes El Corte Inglés va ser una de les agències encarregades de planificar el viatge dels sàdics policies que es van afartar a donar hòsties l’1-O. Pel que es demostra que a la xusma política, PDeCAT i ERC, se’ls omple la boca criticant el feixisme mentre defensen els seus interessos econòmics aferrissadament.

Finalment i demostrant el poder i la impunitat d’Informàtica El Corte Inglés, és necessari recordar que ja hauria d’haver estat inhabilitada fa anys tant per infraccions molt greus en matèria laboral com per incompliment de la Llei de Subvencions:

– Cessió il·legal de treballadors (TSJ de Galícia): Sentència

– Impagament i retards reiterats en el pagament del salari degut (TSJ Castella-la Manxa): Sentència

– Incompliment de la llei de subvencions (Audiència Nacional): Sentència. Va ser condemnada a retornar 418.065,30 € per creuar-se factures amb El Corte Inglés per aparentar una despesa inexistent.

Ja que l’Administració actua com a veritable còmplice de les màfies patronals i MAI ha inhabilitat a una empresa d’aquesta grandària, els companys tenen decidit arribar fins a on sigui necessari per aconseguir el seu objectiu: crear la jurisprudència necessària per facilitar aquest tràmit a la resta de treballadors. És per això que, possiblement durant 2019, s’obri una campanya de crowdfunding per sufragar part de les despeses judicials.

[CAST] La Generalitat archiva la inhabilitación de Informática El Corte Inglés

En agosto de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ratificó la condena contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Informática El Corte Inglés (IECISA), Serikat y Cast Info por cesión ilegal de trabajadores y despido nulo por vulneración de derechos fundamentales (libertad sindical, derecho de huelga y tutela judicial efectiva).

Con la sentencia firme, los trabajadores decidieron iniciar el procedimiento de inhabilitación de las tres empresas para que no se enriquecieran con dinero público al menos durante unos años, ya que la Ley de Contratos del Sector Público (art 60.1.b) prohíbe contratar con el sector público a las empresas sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Los trabajadores solicitaron la reapertura de dos expedientes de 2011 en Inspección de Trabajo donde los inspectores habían iniciado actuaciones y archivado provisionalmente hasta que hubiera resolución judicial firme. Un tercer inspector fue el encargado de abrir nuevas diligencias, tomando como antecedentes las resoluciones de sus dos compañeros, y declarando la prohibición de contratar con el sector público durante tres años a IECISA, Serikat y Cast Info.

Las empresas presentaron alegaciones ante Inspección de Trabajo solicitando la prescripción de las sanciones, si bien el inspector consideró que las dos resoluciones de sus compañeros se habían archivado hasta resolución judicial firme por lo que no podía quedar prescrita la sanción, ya que en ese periodo no corre el tiempo. IECISA puso a trabajar a su equipo legal (y seguramente a su red de contactos) para dejar sin efecto la denuncia de los trabajadores, apelando la sanción ante el Departament deTreball de la Generalitat de Catalunya (en manos de ERC, ya que fue antes de la aplicación del famoso art. 155), como era de esperar y contra toda lógica legal, la Generalitat dio por prescrita la sanción y archivó el expediente. No sirvieron de nada las alegaciones de los trabajadores, ni que cuatro informes de tres Inspectores de Trabajo diferentes consideran que la normativa impide la prescripción ya que los expedientes se encontraban archivados provisionalmente hasta resolución judicial, ni la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en hechos similares. No sirvió de nada, la decisión estaba tomada: proteger a estos parásitos cueste lo que cueste. Queremos pensar que los cientos de millones de euros de pérdidas en el caso de IECISA, incluso su más que posible cierre según sus propias alegaciones, no han supuesto llamadas en las más altas instancias demostrando una vez más la connivencia entre la mafia empresarial y política.

Finalmente, los trabajadores se han visto obligados a denunciar al Departament de Treball y a las tres empresas ante los Juzgados de lo Social, por lo que a finales de año se decidirá si pueden seguir saqueando las arcas públicas o no. Queremos hacer hincapié como la Generalitat, con el dinero de todos, va a acudir al juicio a defender los intereses de IECISA y sus secuaces.

Cabe recordar que El Corte Inglés ha estado dirigido hasta hace poco por un falangista, Dimas Gimeno, y que Viajes El Corte Inglés fue una de las agencias encargadas de planificar el viaje de los sádicos policías que se hartaron a dar hostias el 1-O. Por lo que se demuestra que a la chusma política, PDeCAT y ERC, se les llena la boca criticando el fascismo mientras defienden sus intereses económicos a capa y espada.

Por último y demostrando el poder y la impunidad de Informática El Corte Inglés, es necesario recordar que ya debería haber sido inhabilitada hace años tanto por infracciones muy graves en materia laboral como por incumplimiento de la Ley de Subvenciones:

– Cesión ilegal de trabajadores (TSJ de Galicia): ​Sentencia

– Impago y retrasos reiterados en el pago del salario debido (TSJ Castilla la Mancha): ​Sentencia

– Incumplimiento de la ley de subvenciones (Audiencia Nacional):​ Sentencia. Fue condenada a devolver 418.065,30 € por cruzarse facturas con El Corte Inglés para aparentar un gasto inexistente.

Ya que la Administración actúa como verdadero compinche de las mafias patronales y NUNCA ha inhabilitado a una empresa de este tamaño, los compañeros tienen decidido llegar hasta donde sea necesario para lograr su objetivo: crear la jurisprudencia necesaria para facilitar este trámite al resto de trabajadores. Es por ello que, posiblemente durante 2019, se abra una campaña de crowdfunding para sufragar parte de los gastos judiciales.


CNT /  El Corte Inglés /