Lois Pérez Leira •  Galicia •  05/12/2017

Romeo e Julieta en Galicia: unha historia de amor

Unha historia de amor en Vigo. Aínda que non sexa a historia de Romeo e Xulieta, o amor e a paixón entre os dous namorados parécense. Un galego Xosé Antonio Regueiro de Nogueira de Ramuin, nado onde o rio e o Sil atópanse e Yaniris Pena dominicana, nacida en Vila os Almazigos (Santiago Rodríguez), han protagonizado un romance digno dunha película de amor. Coñecéronse no bar Mus do Calvario (Galicia) no 2012. Como se di popularmente un flechazo. Xosé estaba divorciado mentres Yaniris tamén estaba na mesma situación. Ambos padecían a síndrome “da soidade”.  Non dubidaron de xuntar as súas vidas. Ela como tantos miles de inmigrantes carecía do permiso de residencia. Esta situación obrigou que Yaniris tivese que regresar ao seu país.

Romeo e Julieta en Galicia: unha historia de amor

Pero o amor todo fíxoo posible. Xosé non dubido de viaxar a República Dominicana e casarse con Yaniris. O problema comeza a xurdir cando intentan inscribir o casamento no consulado español neste país. As autoridades consulares de antemán consideraron o casamento como unha fraude de lei xurídico disimulado. Malia todas as probas a vice cónsul de España Ainoha Fabrega, toma a decisión arbitraria de denegar devandito casamento. Incluso cometendo un claro delito de prevaricación. A parella durante cinco anos sufriu todo tipo de humillacións e discriminaciones, nas dependencias españolas. Infinidade de veces Yaniris intentou conseguir unha resposta e terminou regresando á súa casa chorando. En dúas oportunidades Xosé reiterou o pedido de inscripción do matrimonio, tendo sempre unha resposta negativa. En todo este tempo os dous namorados sufriron todo tipo de consecuencias, tanto económicas como sicolóxicas. Yaniris sufriu unha trombosis con lesións faciales e un estado agudo de depresión. Mentres que Xosé recorreu aos medios de comunicación, a numerosos avogados, para denunciar a inxusta situación. Neste último mes de febreiro Regueiro decidiu viaxar a Santo Domingo, para facer o seu último intento, para poder legalizar o casamento. Logo de volver realizar unha nova inscripción consular e fronte ás evidencia da legalidad do casamento, o vice cónsul Anxo Alvar Merino, tramitou positivamente a solicitude. Desculpándose en nome do goberno español, dos erros cometido neste caso. Sinalando que moitos funcionarios, actúan con prexuicio, rexeitado ao redor de catro mil inscripciones matrimoniales por ano. Regueiro manifestou que o vicecónsul español demostrou a súa gran sensibilidade e profesionalidad, ao recoñecer os erros cometidos polas autoridade consulares anteriores.

Yaniris unha das deportistas máis importantes do seu país, ganadora de múltiples Medallas de Ouro en atletismo, sinalou que sente unha gran satisfacción por lograr que se fixese xustiza, recoñecendo no seu marido, a súa constancia e amor. Mentres Xosé Regueiro, mostra a súa euforia e alegría, porque a súa loita non foi en balde. Esperando que nunca máis, repítase unha inxustiza con outras parellas. Agora o matrimonio soña con ter o seu primeiro fillo.

Regueiro expresa con pesar, que os españois teñen pouca memoria. Porque foi a República Dominicana, a que acolleu a miles de emigrantes galegos, desde fins do século pasado, como así tamén durante o exilio español. Mentres que Yaniris soña con aportar a súa experiencia profesional ao atletismo galego. Romeo e Julieta, converteuse en José e Yaniris unha historia de amor. Unha historia de película.

ROMEO Y JULIETA EN VIGO: UNA HISTORIA DE AMOR

Una historia de amor en Vigo.  Aunque no sea la historia de Romeo y Julieta, el amor y la pasión entre los dos enamorados se parecen. Un gallego José  Antonio Regueiro de Nogueira de Ramuin, nacido donde  el rio y el Sil se encuentran y Yaniris Peña dominicana, nacida en Villa los Almazigos (Santiago Rodríguez), han protagonizado un romance digno de una película de amor. Se conocieron en el bar Mus del Calvario (Galicia) en el 2012. Como se dice popularmente un flechazo.  José estaba divorciado mientras Yaniris también  estaba en la misma situación. Ambos padecían el síndrome “de la soledad”. No dudaron de juntar sus vidas. Ella como tantos miles de inmigrantes carecía del permiso de residencia. Esta situación obligó que Yaniris tuviera que regresar a su país.

Pero el amor todo lo hizo posible. José no dudo de viajar a República Dominicana y casarse con  Yaniris. El problema comienza a surgir cuando intentan inscribir el casamiento en el consulado español en este país.  Las autoridades consulares de antemano consideraron el casamiento como un fraude de ley jurídico  disimulado.  A pesar de todas las pruebas la vice cónsul de España Ainoha Fabrega, toma la decisión arbitraria de denegar dicho casamiento. Incluso cometiendo un claro delito de prevaricación. La pareja durante cinco años sufrió todo tipo de  humillaciones y discriminaciones, en las dependencias españolas. Infinidad de veces Yaniris intentó conseguir una respuesta y terminó regresando a su casa llorando. En dos oportunidades José reiteró el pedido de inscripción del matrimonio, teniendo siempre una respuesta negativa. En todo este tiempo los dos enamorados sufrieron todo tipo de consecuencias,  tanto económicas como sicológicos. Yaniris sufrió una trombosis con lesiones faciales y un estado  agudo de depresión. Mientras que José recurrió a los medios de comunicación, a numerosos abogados, para denunciar la injusta situación.  En este último mes de febrero Regueiro decidió viajar a Santo  Domingo, para hacer su último intento, para poder legalizar el casamiento.  Después de volver a realizar una nueva inscripción consular y frente a las evidencia de la legalidad del casamiento, el vice cónsul Ángel Alvar  Merino, tramitó positivamente  la solicitud. Disculpándose en nombre del gobierno español, de los errores cometido en este caso. Señalando que muchos funcionarios, actúan con prejuicio, rechazado alrededor de cuatro mil inscripciones matrimoniales por año.  Regueiro manifestó que el vicecónsul español demostró su gran sensibilidad y profesionalidad, al reconocer los errores cometidos por las autoridad consulares anteriores.

Yaniris una de las deportistas más importantes de su país, ganadora de múltiples Medallas de Oro en atletismo,  ha señalado que siente una gran satisfacción por haber logrado que se hiciera justicia, reconociendo en su marido, su constancia y amor. Mientras José Regueiro, muestra su euforia y alegría, porque su lucha no fue en vano.  Esperando que nunca más, se repita una injusticia con otras parejas. Ahora el matrimonio sueña con tener  su primer hijo.

Regueiro  expresa con pesar,  que los españoles tienen poca memoria. Porque fue la República Dominicana, la que acogió a miles de emigrantes gallegos,  desde fines del siglo pasado, como así también durante el exilio español.

Mientras que Yaniris  sueña con aportar su experiencia profesional al atletismo gallego.

Romeo y Julieta,  se convirtió en José y Yaniris  una historia de amor. Una historia de película.