Redacció •  Catalunya •  15/06/2021

Acció per reclamar la reunió pendent amb la nova Consellera de Funció Pública l’Honorable Laura Vilagrà

  • Trobada a un dels espais escollits per l’Administració per dur a terme proves de la fase d’oposició en el marc de processos selectiu d’estabilització PESCO.
  • Dimarts, 15 de juny. A les 11:00h.
  • Fira Gran Via aparcament F. C/ del Foc 45 08038 Barcelona.
  • Les Plataformes i col·lectius d’interines de Catalunya juntament amb sindicats afins, participarem en  una  acció per reclamar la reunió pendent amb la nova Consellera de Funció Pública l’Honorable Laura Vilagrà.
Acció per reclamar la reunió pendent amb la nova Consellera de Funció Pública l’Honorable Laura Vilagrà

“ELLS RECLAMEN TEMPS, NOSALTRES NO EN TENIM PER DONAR”

Dimarts 15 de juny una representació de temporals i interines en abús de temporalitat, entregarem de nou el manifest que ja vam registrar el passat 1 de juny al registre de la Presidència, demanant a la Consellera de Funció Pública que cal que es passi de les paraules i acords, als fets JA!

Plataformes i sindicats signants del manifest hem decidit sumar forces per exigir mesures protectores pel personal públic mentre es tramita, aprova i apliqui la PROPOSICIÓ DE LLEI D’ESTABILITZACIÓ DE LES TREBALLADORES INTERINES I TEMPORALS DEL SECTOR PÚBLIC CATALÀ prevista abans de que finalitzi el 2021.

La PROPOSICIÓ DE LLEI , elaborada i presentada per la CUP, amb el suport d’ERC i de JUNTS, comença a caminar entrant en l’ordre del dia de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, el passat 8 de juny

La Junta de Portaveus va acordar l’assignació de les proposicions de llei presentades a la Comissió que les tramitarà i l’obertura del termini d’esmenes a la totalitat.

Aquesta llei senzilla i clara, pretén donar solució a l’abús de temporalitat en el que es troben moltes treballadores temporals i interines, estabilitzant a les persones en els seus llocs de treball, regulant així la sanció a l’Administració mitjançant el que ha volgut eludir amb les seves actuacions abusives i que no és res més que el que es coneix com LA FIXESA per la transformació dels contractes o nomenaments temporals o interins en fixos, amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable, sense adquirir aquesta condició i donant compliment al que disposa la sentència del TJUE de la Unió Europea de 19 de març de 2020 i la resta de jurisprudència europea.

Ara be, perquè una cosa es pugui transformar, en aquest cas un contracte o nomenament, és necessari que aquest es mantingui actiu, per tant és imprescindible un compromís de garantia per part de la Conselleria i tot el govern, de que totes aquelles persones amb contractes o nomenaments en abús de temporalitat, això és, en termes generals el personal amb temporalitat superior a 3 anys de servei, no veuran afectada la seva plaça per aquells processos selectius que continuïn endavant, ja siguin de nou accés o pels reservats a personal fix, com concurs de trasllat, promoció interna, canvi de destinació, reingressos…, mentre es tramita, aprova i aplica la proposició de llei de o mentre no es legisli per alguna altra via, la sanció a l’abús a la temporalitat i/o mesures compensatòries a les víctimes de l’abús ja comès que donin compliment a la Directiva 1999/70/CE del Consell i Acord Marc i resta de jurisprudència europea.

És evident que perquè aquest compromís sigui possible, es imprescindible determinar quines son les persones que es troben en aquesta condició d’abús de temporalitat i que cal excloure-les, a elles i les places que ocupen, d’aquells processos selectius que segueixen endavant i que segons la normativa, novament confirmada per la passada STJE de 3 de juny no poden incloure a aquest personal que està en abús.

Per evitar mals de difícil reparació des de Funció Pública, amb el suport de tot el govern, caldrà garantir la continuïtat i el vincle amb l’Administració, de tot el personal públic susceptible d’estar en situació d’abús. perquè sigui possible aplicar la transformació d’aquesta vinculació en fix o se li apliqui la compensació que finalment es determini d’acord al dret de la Unió.


interinos /